EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĪBU PIEMĒROŠANA. Rokasgrāmata praktizējošiem juristiem. Otrais papildinātais izdevums

Donāts Eberts, Kristīne Jarve, Jūlija Jerņeva, Debora Pāvila, Dana Rone, Ilona Rūķe, Normunds Vasariņš, Ieva Freija, Dace L.Lutere-Timmele

395 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 18.90

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Tiesu namu aģentūra piedāvā savu jaunāko izdevumu – rokasgrāmatu Eiropas Savienības tiesībās.

Grāmatas pirmais izdevums tapa Vācu starptautiskās juridiskās sadarbības fonda (Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V.) un Latvijas Tieslietu ministrijas atbalstītā Eiropas Savienības Twinning projekta "Strīdu izšķiršanas sistēmas un praktizējošu juristu apmācība" ("Dispute Resolution Systems and Provision of Training for Legal Practitioners") ietvaros un tika izdots Latvijas tiesnešu vajadzībā

Rokasgrāmatas otrais izdevums ir būtiski papildināts un aktualizēts, ievērojot grozījumus tiesību aktos, un ir paredzēts visiem praktizējošiem juristiem.

Grāmata ir rakstu krājums, kuru autori savā ikdienas darbā saistīti ar Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu piemērošanu un labi pārzina izvēlēto jomu. Izdevumā līdztekus vispārīgām tēmām aptvertas šobrīd visaktuālākās tēmas – Eiropas ģimenes tiesības, Eiropas konkurences tiesības un Eiropas nodokļu tiesības. Grāmatas zinātniskā redaktore un projekta vadītāja ir zv. advokāte, Eiropas tiesību maģistre Dace Līga Lutere-Timmele.

Dr. Donāta Eberta (Donat Ebert) raksts "Ievads Eiropas tiesībās" sniedz pārskatu par principiālo Eiropas Kopienu tiesību būtību un specifiku, to ikdienas piemērošanas problēmām, iztulkošanas metodēm un iespējamo tiesu varas atbildību, kura var iestāties, tiesnešiem neievērojot Eiropas Kopienu tiesas judikatūru un Eiropas Kopienu tiesību principus.

Autoru kolektīvs (D.L.Lutere-Timmele, Ie.Freija, N.Vasariņš) rakstā "Prejudiciālais nolēmums" dod ieteikumus par to, kādos gadījumos un apstākļos būtu ieteicams vai neskaidrību gadījumā pat būtu pienākums uzdot Eiropas Kopienu tiesai prejudiciālo jautājumu.

Lai lasītāji varētu patstāvīgi iepazīties ar ES tiesību avotiem un iegūt citu nepieciešamo informāciju par ES tiesībām, I.Rūķes rakstā "Informācijas avoti" apkopota informācija par visfundamentālākajām datu bāzēm ES informācijas sistēmā.

Rakstā "Eiropas ģimenes tiesības" tā autore D.Rone no praktizējoša latviešu jurista viedokļa mēģina dot atbildes uz jautājumiem, kuri saistīti ar pārrobežu aspektu darbaspēka brīvas pārvietošanās apstākļos, tostarp – uz kādiem procesuālajiem un materiālajiem noteikumiem balstīties un kurā valstī risināt problēmas, kas var rasties Latvijas pilsoņiem citā ES dalībvalstī piedzimušu bērnu tiesību īstenošanā, bērnu nolaupīšanas vai no Latvijas izbraukušo laulāto šķiršanās gadījumos.

Rakstā "Eiropas konkurences tiesības" iztirzātais jautājums cieši saistīts ar tēmu par uzņēmēju darbību kopējā Eiropas tirgū. Tā autores D.Pāvila un J.Jerņeva pretstata Eiropas un Latvijas konkurences tiesību pieeju konkurences izkropļošanas gadījumiem, norādot uz Latvijas konkurences uzraudzības iestāžu atšķirīgo izpratni par konkurences tiesību jēdzienu iztulkošanu. Rakstā aplūkotas arī apvienošanās darījumu specifiskās problēmas.

Uzņēmēju darbības kontekstā nozīmīgs ir K.Jarves raksts "Eiropas nodokļu tiesības", kurā atspoguļoti Eiropas tiesību pamatnosacījumi attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, kopējo nodokļu sistēmu mātes un meitas uzņēmumos un uz uzņēmumu apvienošanos un sadalīšanos, kā arī attiecībā uz muitas tiesībām. Rakstā ir ietverts ekskurss jautājumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli un Eiropas Kopienu tiesas judikatūru nodokļu tiesību jomā.

Grāmatas pielikumā publicēti rakstos minēto tiesību avotu rādītāji. Tiesību avotu rādītājā un Judikatūras un tiesu prakses rādītājā norādīta šo avotu publikācija oficiālajos informācija avotos.