Eiropas Savienības tiesas interpretācijas metodes

Koen Lenaerts (Kūns Lenārtss), José A.Gutiérrez-Fons (Hosē A.Gutjeress-Fonss)

224 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 29.90

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Tiesu namu aģentūra izdevusi grāmatu “Kūns Lenārtss (Koen Lenaerts), Hosē A. Gutjeress-Fonss (José A. Gutiérrez-Fons) Eiropas Savienības Tiesas interpretācijas metodes. Tulkojums no franču valodas Inetas Ziemeles zinātniskā redakcijā”

Grāmatas oriģinālā versija franču valodā "Les méthodes d’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne" izdota 2020. gadā un ieguvusi lielu atzinību Eiropas juristu vidū.

Sadarbībā ar EST tiesnesi, Rīgas Juridiskās augstskolas profesori Inetu Ziemeli, kura ir šī grāmatas zinātniskā redaktore, grāmatas tulkojums latviešu valodā sagatavojuši Eiropas Savienības Tiesā (EST) un Eiropas Komisijā strādājošie Latvijas juristi: Ilona Čeiča (LL.M, grāmatas tulkojuma idejas autore un tulkotāju komandas vadītāja), Kristaps Bērziņš (LL.M), Inese Kurme (LL.M), Ritvars Lācis (Dipl. iur.), Aleksandrs Petrovs (LL.M) un Ainārs Freimanis (LL.M)

Ņemot vērā Eiropas Savienības (ES) tiesību arvien pieaugošo nozīmi Eiropas iedzīvotāju ikdienā un EST lomu šo tiesību interpretācijā, Latvijas juristiem ir svarīgi zināt, kā EST interpretē ES tiesību normas, tostarp kādas interpretācijas metodes tā pielieto konkrētās tiesību normas satura un tvēruma apzināšanai.

Grāmata palīdzēs saprast ES tiesību īpašo dabu, kas arī izskaidros EST izmantoto tiesību interpretācijas metožu specifiku, to izpratnes un piemērošanas atšķirības salīdzinājumā ar ES dalībvalstu tradīcijām. Lai lasītāji labāk izprastu šo atšķirīgo tiesību interpretācijas metožu izmantošanu praksi, grāmatā ietverti daudzi judikatūras piemēri, kas ilustrē, kā EST interpretē gan ES pamatlīgumus un Pamattiesību hartu, gan ES atvasinātās tiesības.

Grāmatas satura iedalījums atsevišķās nodaļās un apakšnodaļās veidots tā, lai ES interpretācijas metodes un to izmantošanas specifika tiktu skaidrots loģiskā secībā, sākot ar klasisko interpretācijas metožu vispārīgu skaidrojumu (1. nodaļa). To turpina šo interpretācijas metožu izmantošanas specifikas skaidrošana, ņemot vērā starptautiskās tiesības, dalībvalstu konstitucionālās tradīcijas un attiecības ar citām metodēm (2. nodaļa). Atsevišķa nodaļa veltīta Pamattiesību hartas interpretācijas specifikai (3. nodaļa).

Grāmata primāri paredzēta Latvijas tiesnešiem, jo tieši viņi ir tie, kas piemēro ES tiesības, izskatot konkrētas lietas. Tās praktisko pielietojamību nodrošinās grāmatā atrodamās vadlīnijas ES tiesību normu piemērošanai. Vienlaikus grāmata būs noderīga ikvienam Latvijas juristam, stiprinot savas zināšanas par ES tiesībām, kā arī nozīmīgs pienesums Latvijas tiesību zinātniekiem viņu pētnieciskajā darbā, tādējādi veicinot Latvijas tiesību teorijas modernizēšanu un sekmējot juridiskā terminoloģijas latviešu valodā pilnveidošanu.