PUBLISKĀS TIESĪBAS. IEVADS. Inetas Ziemeles un Sanitas Osipovas zinātniskā redakcijā

Autoru kolektīvs

908 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 69.99

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2024
ISBN Nr. 978-9934-621-14-7
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

GRĀMATAS AUTORU UZRUNAS LASĪTĀJIEM

Latvijas valsts un tiesību vēsturē tā ir pirmā zinātniskā monogrāfija publisko tiesību jomā, kuru piedāvā Latvijas modernā tiesību zinātne!

Grāmatas autori ir esošie un bijušie Satversmes tiesas tiesneši un viņu palīgi, senatori, bijušas Valsts prezidents, kā arī dažādu augstskolu mācībspēki un ES institūcijās strādājošie speciālisti: Ilona Čeiča, Kārlis Ketners, Artūrs Kučs, Gunārs Kusiņš, Gunārs Kūtris, Uldis Ķinis, Aldis Laviņš, Jānis Lazdiņš, Egils Levits, Lāsma Lipkina, Madara Meļņika, Žaneta Mikosa, Mārtiņš Mits, Jānis Neimanis, Sanita Osipova, Jānis Pleps, Daiga Rezevska, Anita Rodiņa, Anda Smiltēna, Ieva Šņepste, Ineta Ziemele.

Grāmatu veido četras daļas: 

1. daļā sniegts ieskats Latvijas publisko tiesību vēsturē, sākot ar to aizmetņiem 12.–13. gs. baltu un līvu tiesībās līdz pat Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai 1990./91. gadā;

2. daļā definēts publisko tiesību priekšmets un avoti, kā arī skaidrota publisko un privāto tiesību jomu nošķīruma būtība un nozīme;

3. daļā sniegts pārskats par galvenajām publisko tiesību nozarēm un apakšnozarēm: starptautiskajām tiesībām, Eiropas Savienības tiesībām, cilvēktiesībām, konstitucionālajām tiesībām, administratīvajām tiesībām, administratīvo pārkāpumu tiesībām, krimināltiesībām, publisko finanšu tiesībām, vides tiesībām un procesuālajām tiesībām;

4. daļā skaidroti publisko tiesību pamatjēdzieni: valsts (sākot no valsts idejas un valstsgribas rašanās līdz Satversmes negrozāmajam kodolam), tauta, suverenitāte, pilsonība, pamattiesības un pašvaldības princips.

Praktisks palīglīdzeklis gan publiskās tiesības studējošajiem, gan publiskot tiesību normu piemērotājiem un izstrādātājiem būs grāmatā iekļautais Izmantoto avotu rādītājs, Personu rādītājs, kā arī Jēdzienu alfabētiskais rādītājs, kas palīdzēs orientēties grāmatā ietvertajās atziņās par lasītāju interesējošiem jautājumiem.

Grāmata primāri paredzēta kā mācību palīglīdzeklis jurisprudences studentiem. Taču tā būs noderīga ikvienam juristam, jo vairāki publisko tiesību jautājumi Latvijas tiesību literatūrā aplūkoti pirmo reizi.

Grāmatas juridiskā redaktore ir Mg. iur. Signe Terihova, literārā redaktore – Liena Henke.

Recenzenti – Dr. iur. Jānis Grasis un Dr. sc. pol., Dr. iur. Tālavs Jundzis