Privātuma politika

Privātuma politika

Jūsu personas datus apstrādā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tiesu namu aģentūra” (turpmāk – TNA), reģistrācijas Nr. 40003334410, Baldones iela 1b, Rīga, LV-1007, tna@tna.lv, tālrunis:  +371 67804733.

TNA apzinās klientu personiskās informācijas aizsardzības un konfidencialitātes nodrošināšanas nozīmi. Personas datu aizsardzība un klientu datu drošība ir viena no mūsu augstākajām prioritātēm.

Šī privātuma politika tiek īstenota mūsu vietnes tnagramatas.tna.lv (turpmāk - Vietne) darbībā un TNA sniegtajos pakalpojumos. Jebkādas ārējās saites uz citām vietnēm ir skaidri identificējamas kā tādas, un mēs neesam atbildīgi par šo citu vietņu satura vai konfidencialitātes politiku.

Nepieciešamības gadījumā TNA var izdarīt izmaiņas, papildināt, paplašināt, ierobežot vai citādi atjaunināt šo privātuma politiku bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs informēsim jūs par privātuma politikas izmaiņām  ar mūsu interneta vietnes starpniecību.

Izmantojot vai sniedzot informāciju TNA Vietnē, jūs piekrītat šādas informācijas apkopošanai un izmantošanai atbilstoši mūsu privātuma politikai.

1. Personas datu apstrāde tikai informācijas saņemšanai

Personas datu apstrāde tikai informācijas saņemšanai notiek šādā apmērā: (1) vārds, (2) uzvārds, (3) e-pasta adrese.

Mēs uzglabāsim jūsu datus savā datubāzē, nodrošinot to apstrādes drošību, un izmantosim tos tikai jūsu konta profila uzturēšanai, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem par mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā arī mārketinga nolūkos, piemēram, lai nosūtītu jums informatīvās vēstules par mūsu jaunajām grāmatām vai citu informāciju pa e-pastu.

Personas datu sniegšana ir brīvprātīga. Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Savā klienta profilā Jums ir iespēja jebkurā laikā brīvi piekļūt saviem personas datiem, kurus mēs uzglabājam, tos labot, papildināt vai dzēst.

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei jebkurā laikā, nosūtot e‑pasta ziņojumu uz adresi: gramatas@tna.lv vai piezvanot pa tālruni +371 67804742 vai +371 67804758.

Piekrišanas atsaukums neietekmē iepriekšējās datu apstrādes likumību, kas izdarīta uz sākotnējās piekrišanas pamata.

 

2. Personas datu apstrāde informācijas saņemšanai un pirkuma veikšanai

Datu apstrādes nolūks un apjoms

TNA apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami TNA komercdarbības veikšanai - TNA e-grāmatnīcā piedāvāto pakalpojumu sniegšanai, proti, grāmatu pasūtījumu un ar to sasitīto nepieciešamo dokumentu noformēšanai, pirkumu apmaksai, pasūtījumu piegādei; TNA kā komercsabiedrības pienākumu izpildei, tostarp nodokļu un grāmatvedības uzskaites veikšanai; tiešai saziņai ar TNA e-grāmatnīcas klientiem.

TNA apņemas nodrošināt klientu nodoto un apstrādāto personas datu saglabāšanu, nemainot to saturu, un pēc iespējas precīzāk norādīt klientiem, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

TNA uzkrāj un apstrādā personas datus tikai TNA pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. TNA apstrādās personas datus, ievērojot konfidencialitāti, un izmantos visus iespējamos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi šiem datiem.

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad klients tam ir piekritis, tas ir nepieciešams TNA un klienta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

Datu aktualizācija

Nepieciešamības gadījumā klients (datu subjekts) ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst savus personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā. 

TNA apņemas nodrošināt klienta nodoto personas datu drošu uzglabāšanu un veikt pasākumus, lai neprecīzi personas dati bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti.

Datu drošība un izmantošana

Ja klients ir nolēmis reģistrēties TNA Vietnē, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, piegādes adresi, telefona numuru, e-pasta adresi un citiem datiem. TNA ir tiesīga izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu pakalpojumus, piemēram, reklāmas piedāvājumu izsūtīšanai klientam ar e-pasta starpniecību un ar viņa piekrišanu.

TNA  veiks personas datu apstrādi, nodrošinot to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu piekļuvi personas datiem, to lietošanu, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus pieejamos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu. 

TNA apstrādās personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un neizmantos personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ TNA ir saņēmusi personas datus.

Uzkrātos klienta personas datus TNA apstrādās, lai: nodrošinātu klientam informāciju par TNA produktiem un pakalpojumiem; nodrošinātu pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informētu par pasūtījuma izpildes statusu; izmantotu klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; kā arī citos nolūkos saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Savukārt klienta pienākums ir nodrošināt, lai klienta parole nenonāk trešo personu rīcībā. Par sekām, kas TNA Vietnes klientam radušās trešo personu rīcības dēļ, kurām klients nodevis savu klienta paroli, atbildību uzņemas pats klients.

 Trešās puses

TNA nenodos personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā personas datu konfidencialitāti un nodrošina atbilstošu to aizsardzību. TNA nodos personas datus TNA piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, bizness partneriem un citiem, kas palīdz TNA un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos TNA pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Elektronisko maksājumu kustību un drošību nodrošina SIA Worldline Latvia. Datu kustība ir šifrēta un aizsargāta.

TNA apņemas nenodot personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī ārpus Eiropas Savienības, izņemot šādus gadījumus:

  • nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu;
  • nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs;
  • nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām;
  • klients ir devis savu piekrišanu.

Attiecībā uz personu identificējošu informāciju, kas nodota uz citu valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot uz valsts drošības aizsardzību un terorisma apkarošanu attiecināmus normatīvos aktus, kas ļauj tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm piekļūt privātpersonu rīcībā esošai informācijai. 

Piekļuve personas datiem, to rediģēšana vai dzēšana

Uz rakstveida pieprasījuma pamata TNA informēs klientu par personas datiem, ko TNA apstrādā attiecībā uz viņu (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi).

Klients ir tiesīgs jebkurā laikā piekļūt saviem personas datiem savā lietotāja kontā, tos grozīt, papildināt vai dzēst. Ja klients izvēlējies izdzēst savu lietotāju kontu TNA Vietnē, viņa konta profils tiks bloķēts un vairs klientam nebūs pieejams.

TNA saglabās un izmantos klienta personas datus, lai izpildītu savas juridiskās saistības, risinātu strīdus un izpildītu TNA līgumus. Pēc 4,5 (četri ar pusi) gadiem pēc klienta konta profila bloķēšanas vai, ja klients nav lietojis TNA Vietnes pakalpojumus nepārtraukti 4,5 (četrus ar pusi) gadus, klienta personas dati tiks dzēsti vai padarīti neidentificējami, lai tos vairs nevarētu saistīt ar konkrētu klientu. Klientam par to tiks nosūtīts attiecīgs paziņojums vienu mēnesi iepriekš.

Gadījumā, ja klientam radušies kādi jautājumi par personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar TNA pa e-pastu: grāmatas@tna.lv vai zvanot pa tālruni +371 67804742 vai +371 67804758.

Klientam – personas datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei:
Datu valsts inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67 22 31 31, E-pasts: info@dvi.gov.lv