Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I-VIII.2 nodaļa). Trešais papildinātais izdevums

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja

368 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 27.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Grāmata „Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I–VIII2 nodaļa). Trešais papildinātais izdevums” ir turpinājums 2018.gadā izdotajai grāmatai  „Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I–VIII2 nodaļa). Otrais papildinātais izdevums”.

Tie paši autori – Latvijas Universitātes profesori tiesību zinātņu doktori Uldis Krastiņš un Valentija Liholaja – arī šajā izdevumā komentē Krimināllikuma Vispārīgās daļas tiesību normas un sniedz paskaidrojumus to piemērošanā.

Tā kā atkārtota izdevuma nepieciešamību noteikuši pēdējos gados izdarītie grozījumi Krimināllikumā, tad tieši ar tiem saistītos jautājumus arī galvenokārt aplūkojuši  autori.

Zīmīgi, ka autori komentējuši arī 2020.gada 17.decembra grozījumus Krimināllikumā, kuri vēl pašlaik nav spēkā. Tie iegūs spēku ar 2022.gada 1.janvāri. Šie grozījumi būtiski skar soda piemērošanas nepilngadīgajiem, probācijas  un citus jautājumus.

Bez tam autori papildinājuši un precizējuši arī iepriekšējā komentāru grāmatā sniegtos Vispārīgās daļas pantu komentārus.

Teorētiskā analīze uzskatāmi papildināta ar piemēriem no tiesu prakses.

Grāmatas beigās atrodams izmantoto avotu saraksts, likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” izvilkums un Valdības noteikto minimālo mēnešalgu apmērs.

Grāmata būs labs palīgs krimināltiesību normu piemērotājiem un apguvējiem. Tā var sniegt ieskatu krimināltiesībās ikvienam, kuram interesē šī tiesību nozare.