Krimināllikuma komentāri. I, II un III daļa

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Diāna Hamkova

Kopā € 92.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I–VIII2 nodaļa). Trešais papildinātais izdevums

Grāmata ir 2018.gadā izdotās grāmatas „Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I–VIII2 nodaļa). Otrais papildinātais izdevums” atkārtots un papildināts izdevums.

Krimināllikuma Pirmās daļas pantus tāpat kā otrajā, 2018.gada izdevumā komentējuši Latvijas Universitātes profesori tiesību zinātņu doktori Uldis Krastiņš un Valentija Liholaja.

Līdz ar iepriekšējo komentāru teksta precizējumiem un papildinājumiem atbilstoši jaunākajām nostādnēm šajā izdevumā komentēti daudzi jauni likuma panti, ar kuriem papildināts Krimināllikums.

Grāmatā daudz izmantoti un analizēti tiesu prakses piemēri. Beigās ievietots izmantoto avotu saraksts, likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” izvilkums un Valdības noteikto minimālo mēnešalgu apmērs.

Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa (IX–XVII nodaļa).Trešais papildinātais izdevums

Izdevums ir tiesību zinātņu doktores profesores Valentijas  Liholajas un profesora Ulda Krastiņa Krimināllikuma komentāru Pirmajā daļā aizsākto komentāru turpinājums, kurā komentēti Krimināllikuma Sevišķās daļas panti. Tajā papildināts un precizēts iepriekš izdotās Krimināllikuma Sevišķās daļas pantu komentāru saturs, ņemot vērā jaunākās izmaiņas,  papildinājumus, atziņas un tiesu praksi Krimināllikuma piemērošanā.

Tādā veidā, divās grāmatās aptverot visus Krimināllikuma Vispārīgās daļas un Sevišķās daļas IX–XVII nodaļas pantus, autori Krimināllikuma normas un to piemērošanu analizējuši, balstoties gan uz teorētiskām nostādnēm, gan uz bagātīgu tiesu praksi, ietverot jaunākās izmaiņas pašā Krimināllikumā un citos ar Krimināllikuma piemērošanu saistītajos tiesību aktos. Bagātīgi izmantota arī jaunākā tiesu prakse. Abās komentāru grāmatās dots arī izmantoto avotu saraksts un attiecīgie izvilkumi no likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”.

Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII–XXV nodaļa). Trešais papildinātais izdevums

Grāmata ir 2019. gadā izdotās tāda paša nosaukuma grāmatas otrā papildinātā izdevuma turpinājums. Arī šajā izdevumā aplūkotos Krimināllikuma XVIII–XXV nodaļas pantus komentējuši tie paši autori – tiesību zinātņu doktors profesors Uldis Krastiņš, tiesību zinātņu doktore profesore Valentija Liholaja un docente Diāna Hamkova.

Tāpat kā iepriekš lasītājs vispirms var iepazīties ar attiecīgā panta precīzu  tekstu. Tad seko autoru komentāri un skaidrojumi par šī panta piemērošanu. Autori komentāru izklāstā ļoti daudz izmantojuši piemērus no tiesu prakses, analizējot konkrētus tiesu nolēmumus.

Krimināllikuma trešās daļas komentāru izdevums sagatavots, balstoties uz grāmatas izdošanas laikā spēkā esošo normatīvo regulējumu. Tajā  izmantotas krimināltiesību teorijas jaunākās atziņas un tiesu prakse, komentētas normas, kuras no jauna iekļautas Krimināllikumā vai grozītas laikā pēc iepriekšējā izdevuma iznākšanas.

Grāmatai pievienoti Pielikumi ar papildinājumiem Krimināllikuma komentāru 2021.gada (Pirmā daļa) un 2022.gada (Otrā daļa) izdevumiem, kā arī plašs izmantoto avotu saraksts.