Administratīvo pārkāpumu tiesības. Administratīvās atbildības likuma skaidrojumi

Kristīne Strada-Rozenberga, Anda Smiltēna, Ilze Andruškina, Sanita Armagana, Māris Badovskis, Gints Bērziņš, Indra Gratkovska, Jolanta Laura, Natālija Laveniece-Straupmane, Liene Liukiša, Jekaterina Macuka, Ilze Māliņa, Jūlija Muraru-Kļučica, Inga Putra, Viktorija Soņeca, Juris Stukāns, Sandis Vilcāns, Mārīte Ziemele

637 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 28.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2020
ISBN Nr. 978-9934-508-73-8
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Administratīvās atbildības likums (AAL) stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā, atceļot līdz šim spēkā esošo, vēl padomju okupācijas laikā pieņemto Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Skaidrojumus sagatavojis autoru – administratīvo pārkāpumu tiesību jomas speciālistu – kolektīvs, starp kuriem ir gan Tieslietu ministrijā strādājoši juristi, gan Latvijas Universitātes mācībspēki, gan tiesneši. Liela daļa autoru paši aktīvi līdzdarbojušies jaunā likuma normu izstrādē.

Skaidrojumu zinātniskie redaktori ir par likumprojektu “Administratīvās atbildības likums” atbildīgās 12. Saeimas Juridiskās komisijas apakškomisijas priekšsēdētājs, bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris un LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docents Dr. iur. Edvīns Danovskis. Juridiskā redaktore Mg. iur. Signe Terihova.

Grāmatu veido divas daļas. Pirmajā daļā ietverts plašs teorētiskais apskats par administratīvo pārkāpumu tiesību vispārīgajiem jautājumiem, otrajā daļā – sniegti AAL atsevišķo nodaļu skaidrojumi kopā ar AAL tekstu. Skaidrojumos izmantotie avoti apkopoti atsevišķā rādītājā, kas atrodams grāmatas beigās.

Kā norāda viens no grāmatas zinātniskajiem redaktoriem E. Danovskis: “Šī grāmata ir pirmais mēģinājums skaidrot Administratīvās atbildības likumā ietvertās nostādnes un normas. Grāmatā sniegti skaidrojumi par visām Administratīvās atbildības likuma nodaļām, cenšoties uzsvērt atšķirības no kodeksā ietvertā regulējuma. Liela šīs grāmatas vērtība ir tās savlaicīgums – autori un izdevēji centušies strādāt tā, lai likuma skaidrojumi būtu pieejami līdz ar likuma spēkā stāšanos. Tas palīdzēs izvairīties no atšķirībām likuma interpretācijā. Tāpat cerams, ka šie skaidrojumi arī mazinās centienus likumu grozīt ikreiz, kad kāds tajā nespēj atrast atbildi uz likumā tieši neregulētiem gadījumiem.”

Lai arī AAL skaidrojumi tapuši laikā, kad vēl nav šā likuma piemērošanas prakses un pamatā tie satur ieteikumus likuma normu piemērošanā, skaidrojumi pamatoti gan ar likumprojekta apspriešanas laikā izteiktajiem argumentiem, gan ar skaidrojumu autoru pieredzi administratīvo pārkāpumu procesos, ņemot vērā jaunā likuma prasības.

Tā kā ar administratīvās atbildības jautājumiem var nākties saskarties ikvienam, tad jaunais AAL būtu jāiepazīst ne tikai tiesību normu piemērotājiem, bet jebkuram sabiedrības loceklim. AAL mērķis ir aizsargāt pastāvošo tiesisko iekārtu un nodrošināt taisnīgu tiesisko attiecību noregulējumu administratīvo pārkāpumu procesā. Ceram, ka šī grāmata palīdzēs to īstenot!