Administratīvā procesa tiesības. Mācību grāmata

Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Anita Kovaļevska

443 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 34.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2023
ISBN Nr. 978-9934-508-98-1
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Monogrāfija “Administratīvā procesa tiesības” ir pirmā mācību grāmata administratīvā procesa tiesībās latviešu valodā.

Grāmatas autori ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docētāji: Dr.iur. Jautrīte Briede, profesore, Satversmes tiesas tiesnese; Dr.iur. Edvīns Danovskis, docents, Saeimas Juridiskā biroja vecākais juridiskais padomnieks un Anita Kovaļevska, lektore, Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore.

Grāmatu recenzējuši: Veronika Krūmiņa, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja; Dr.iur. Jānis Kārkliņš, profesors, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs un Dr.iur. Gatis Litvins, asoc. prof. (Biznesa augstskola “Turība”), Notariāta institūta direktors.

Grāmatā ietverti skaidrojumi gan par visām administratīvā procesa stadijām (administratīvais process iestādē un tiesā, administratīvā akta un tiesas nolēmuma izpilde), gan nozīmīgākajiem administratīvā procesa tiesību pamatjēdzieniem atbilstoši augstskolā apgūstamajam administratīvā procesa tiesību kursam.

Grāmatas 1.nodaļa paredzēta administratīvā procesa tiesību jēdziena izpratnei. Vienlaikus tajā rodams ieskats šīs tiesību nozares attīstībā Latvijā, kā arī svarīgāko tiesību avotu raksturojums. Administratīvā procesa tiesību pamatjēdzieni un vispārīgie jautājumi aplūkoti grāmatas 2.–6.nodaļā, tostarp administratīvais akts un faktiskā rīcība, administratīvā procesa  principi un dalībnieki, procesuālie termiņi. Grāmatas 7.–9.nodaļa veltīta administratīvajam procesam iestādē, bet apjomīgā 10.nodaļa – administratīvajam procesam tiesā. Savukārt 11.nodaļā aplūkoti ar Satversmes 92.pantā noteiktās pamattiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā izpratnes un piemērošanu saistīti jautājumi. Grāmatas 12.nodaļā analizēti jautājumi, kas attiecas uz administratīvā akta un tiesas nolēmumu izpildi.

Katra temata izklāsts papildināts ar piemēriem, tostarp judikatūru. Savukārt padziļinātām studijām katras nodaļas sākumā sniegts ieteicamās literatūras saraksts. Tām noderīgs būs arī grāmatas sagatavošanā Izmantoto avotu saraksts. Labāk orientēties grāmatā aplūkotajos dažādajos administratīvā procesa tiesību jautājumos palīdzēs īpaši tam sagatavotais Jēdzienu alfabētiskais rādītājs.

Lai arī grāmata primāri paredzēta tiesību zinātņu studentiem, tā būs noderīga ikvienam juristam, aktualizējot savas zināšanas par administratīvo procesu.