Ievads administratīvo tiesību zinātnē

Kārlis Dišlers

LPP

Izvilkums (PDF)
E-grāmata

Kopā € 11.30

Ar PVN

Apraksts

Tiesu namu aģentūra piedāvā ievērojamā valsts tiesību zinātnieka, prof., Dr.iur Kārļa Dišlera 1938. gadā sarakstītās grāmatas “Ievads administratīvo tiesību zinātnē. Administratīvo tiesību kursa vispārīgā daļa” atkārtotu izdevumu.

Šā izdevuma ievaddaļā publicēts īss pārskats par profesora K.Dišlera dzīvi un zinātnisko darbību, kā arī Latvijas Universitātes lektores, dipl.iur. Jautrītes Briedes raksts “Kārļa Dišlera “Ievads administratīvo tiesību zinātnē” mūsdienu skatījumā”, kurā aplūkota šajā izdevumā publicētā K.Dišlera darba nozīme.

K.Dišlera grāmatas atkārtotajā izdevumā saglabāts autora izteiksmes stils un 20. gs. trīsdesmitajiem gadiem raksturīgās latviešu valodas rakstības īpatnības. Tomēr atsevišķos gadījumos, lai novērstu iespējamos pārpratumus un nemulsinātu lasītājus, tekstā izdarīti labojumi atbilstoši mūsdienu latviešu literārās valodas prasībām.  Tāpat nav saglabāta arī mīkstā “r” rakstība.

Lasītāju ērtības nolūkā oriģinālā lietotajiem citātiem un izteikumiem svešvalodās (angļu, franču, latīņu un vācu valodā) pievienots to tulkojums latviešu valodā. Tulkojumus sagatavojuši Tulkošanas un terminoloģijas centra tulkotāji.