Pievienošanās Eiropas Savienībai līgums (izvilkums) un komentāri

Autoru kolektīvs

1757 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 6.60

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Grāmatā ir iekļauta Latvijas pievienošanās ES līguma nozīmīgākā daļa ar speciālistu komentāriem, un izdevuma galvenais mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību (ES) un dažādiem tās aspektiem. Pievienošanās līgums satur noteikumus, kas attiecas uz visām desmit Eiropas Savienības kandidātvalstīm, bet, ņemot vērā līguma lielo apjomu, šajā izdevumā ir publicēta tikai tā līguma daļa, kas attiecas uz Latviju.

Komentārus izstrādāja piecpadsmit ES tiesību eksperti, kuriem ir jurista profesionālā kvalifikācija un kuri ir ieguvuši tiesību zinātņu maģistra grādu Eiropas Savienības tiesībās.

Pievienošanās līgums nosaka jauno dalībvalstu, tostarp Latvijas, pievienošanās nosacījumus, paredzot nepieciešamos pasākumus finanšu, institucionālajā un likumdošanas jomā gan pašā ES, gan jaunajās dalībvalstīs. Pievienošanās līgums ir sarežģīts un komplicēts juridisks dokuments, kurā ir iestrādāti visi iestāšanās sarunās ar Eiropas Savienību panāktie rezultāti kopš 1999. gada, kad Latvija uzsāka šīs sarunas.

Pievienošanās līguma komentāri sastāv no četrām daļām, kas atbilst arī paša Pievienošanās līguma uzbūvei. Pirmajā daļā ir apskatīti vispārīgas dabas jautājumi –Latvijas un ES attiecības, pievienošanās ES kārtība utt. Komentāru otrā daļa ir veltīta ES sekundāro tiesību aktu tehniskajiem pielāgojumiem. To mērķis ir radīt labāku priekšstatu par sekundāro tiesību aktu ietekmi uz katru pievienošanās līgumā atrunāto nozari. Komentāru trešā daļa ir veltīta pārejas nosacījumu analīzei. Šī analīze dod ieskatu par to, cik lielā mērā Latvijas un ES sarunu rezultāti atspoguļojas Pievienošanās līgumā.

Komentāriem izmantoti tie Latvijas Republikas normatīvie akti, kuri pieņemti un izsludināti līdz 2003.gada 30.jūnijam.