Administratīvās tiesības. Raksti

Edvīns Danovskis

528 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 27.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2022
ISBN Nr. 978-9934-621-02-4
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

 Grāmatā Administratīvās tiesības. Raksti to autors Edvīns Danovskis ievietojis daļu no savā pētnieciskjā darbā tapušajām publikācijām administratīvo tiesību jomā.

Publicēšanai šajā rakstu krājumā izvēlēti raksti, kuriem, autoraprāt, bijusi vislielākā nozīme gan tiesību normu jaunradē, gan to piemērošanā. Lielākajai daļai rakstu pievienots pēcvārds, kurā norādīts, kā tieši rakstā ietvertās tēzes ietekmējušas tiesību jaunradi un arī praksi.

Rakstu krājumu ievada visaptverošs autora apcerējums par rakstiem kā tiesību zinātnes žanru.

Tālāk raksti izkārtoti sešās nodaļās. Tajās ievietotie raksti aplūko tādus jautājumus kā administratīvo sodu tiesības, tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu, valsts dienesta tiesības, administratīvā procesa tiesības, administratīvo tiesību attīstība un atsevišķas valststiesību problēmas, skarot arī dažādus citus jautājumus, piemēram, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes vēsture, avotu izmantošana pētījumos tiesību zinātnē u.c. Grāmatas pēdējā nodaļā analizēts arī jaunais Pašvaldību likums, tā pamatjēdzieni un novitātes.      

Grāmatas beigās dots E. Danovska publikāciju saraksts.

E. Danovska rakstu krājums pirmām kārtām var ieinteresēt administratīvo tiesību speciālistus. Taču tā kā aplūkojamo jautājumu loks ir diezgan plašs, tas var būt labs izziņas avots daudziem lasītājam.