Administratīvās atbildības likums. Administratīvās atbildības regulējums nozaru likumos. Normatīvo aktu krājums

512 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 18.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2020
ISBN Nr. 978-9934-508-83-7
Iesējums Mīkstie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

! Šo grāmatu ar vāka defektu - vienu eksemplāru, iespējams iegādāties TNA birojā par pazeminātu cenu (16,65 EUR). Tālr.:67804742; 67804758.

Tiesu namu aģentūra piedāvā pirmo administratīvo atbildību regulējošu tiesību normu apkopojumu, kas izdots pēc administratīvo pārkāpumu tiesību sistēmas reformas.

Krājumu veido divas daļas.  Pirmajā (I) daļā ietverts Administratīvās atbildības likums un četri Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar šā likuma normām.

Otrajā (II) daļā izvilkumu veidā apkopoti visi šā krājuma sagatavošanas brīdī spēkā esošie nozaru likumi, kuri regulē administratīvo atbildību, – publicēti tikai tie šo likumu panti, kuri nosaka administratīvo pārkāpumu sastāvus, administratīvos sodus par šiem pārkāpumiem un amatpersonu kompetenci attiecīgajos administratīvo pārkāpumu procesos (izņemot krājuma 10.1.apakšnodaļu, kurā ietverts arī Ministru kabineta noteikumu “Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi” izvilkums).

Likumi sistematizēti pēc administratīvās atbildības jomām, sākot ar pārkāpumiem, kas skar valsts un visas sabiedrības intereses, atsevišķi nodalot pārkāpumus, kas skar šaurākas sabiedrības daļas intereses.

Tā kā nozaru likumos regulēto administratīvo pārkāpumu jomas var attiekties uz vairākām tiesību nozarēm un skart dažādas interese, šāds likumu iedalījums ir nosacīts un nākamajos izdevumos var tikt mainīts.

Orientēties grāmatas II daļā apkopotajās tiesību normās palīdzēs vairāki šim nolūkam izveidoti rādītāji:

1) Krājumā apkopoto likumu alfabētiskais rādītājs,

2) Amatpersonu kompetences administratīvo pārkāpumu procesā iestādē regulējums nozaru likumos – alfabēta secībā norādītas iestādes, kuru amatpersonas tiesīgas veikt administratīvā  pārkāpuma procesu, un attiecīgie nozaru likumi (to normas), kuros noteiktas šo amatpersonu tiesības veikt administratīvā pārkāpuma procesu par konkrētiem administratīvajiem pārkāpumiem,

3) Jēdzienu alfabētiskais rādītājs, kuram izmantot izmantoti atslēgvārdi atbilstoši administratīvo pārkāpumu regulējumam nozaru likumos.

Krājumā apkopoto normatīvo aktu un atsevišķo tiesību normu tekstu redakcijas sagatavotas ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2020. gada 1. oktobrim, kā arī ņemot vērā krājuma sagatavošanas brīdī izskatīšanā Saeimā esošos likumprojektus.