Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības)

Osvalds Joksts, Barba Girgensone, Ivans Jānis Mihailovs

230 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 5.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Sastādījuši: Prof., Dr. hab. iur. Osvalds Joksts, Mg. iur. Barba Girgensone, Dr. iur. Ivans Jānis Mihailovs

Recenzenti: Dr. iur. Valērijs Reingolds, Baltijas Starptautiskās akadēmijas profesors un Dr. iur. Jānis Bramanis, Rīgas Tehniskās universitātes docents, zvērināts advokāts.

Par šīs vārdnīcas pamatu ir izmantota 2011.gadā autoru izdotā Terminu skaidrojošā vārdnīca Civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības), kurā iekļautie lietu tiesību termini ir būtiski pārskatīti, aktualizēti un papildināti, tostarp ievērojot grozījumus Civillikumā un citos normatīvajos ak¬tos. Tādējādi šajā vārdnīcā autori ir centušies ietvert aktuālāko informāciju par katra terminu būtību, nozīmi un to (iespējamu) interpretējumu.

Terminu skaidrojums dots 845 terminiem, atsaucoties uz vārdnīcā norādītajā literatūras, normatīvo aktu un tiesu prakses materiālu sarakstā minētajiem avotiem, citējot tos un skaidrojot attiecīgā termina jēgu (būtību). Atsauces uz konkrētiem avotiem dod iespēju interesentiem atrast detalizētāku informāciju par interesējošo terminu attiecīgajā normatīvajā aktā vai publikā¬cijā, attiecīgi veicinot pētniecības iespēju izvēlētajā jomā.

Šī ir autoru sagatavotā trešā Terminu skaidrojošā vārdnīca Civiltiesībās, kas liecina par to, ka normatīvo aktu izmaiņas, tiesu prakse un tiesību zinātnes attīstība nosaka terminoloģijas aktualizācijas un terminu izvērstāka skaidro¬juma nepieciešamību. Autori arī turpmāk sekos terminoloģijas aktualitātēm civiltiesībās un turpinās strādāt pie jaunu skaidrojošo vārdnīcu izdošanas gan bērnu un ģimenes tiesībās, gan mantojuma tiesībās.

Šajā vārdnīcā izmantoti normatīvie akti, kas bija spēkā Latvijas Republikā līdz 2016.gada 1.martam.