Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa

Autoru kolektīvs

1058 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 53.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2013
ISBN Nr. 978-9934-508-04-2
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Šī Tiesu namu aģentūras grāmata ir īpaša – pirmo reizi ir sagatavoti un izdoti komentāri Administratīvā procesa likumam (APL)!

Kopš APL spēkā stāšanās 2004. gada 1. februārī pagājuši gandrīz desmit gadi. Šajā laikā ir veidojusies un attīstījusies APL tiesību normu interpretācijas un piemērošanas prakse gan iestādēs, gan tiesās. Tomēr izpratne par likumā ietvertajām normām ne vienmēr ir pietiekama. Par to liecina ne tikai administratīvo tiesu noslogotība, bet arī publiski paustie kritiskie viedokļi par valsts un pašvaldību iestāžu darbu.

Tāpēc pēc vairāku gadu ilga darba ar daudzu autoru līdzdalību ir tapuši šie APL komentāri, kuru  galvenais mērķis ir – palīdzēt labāk izprast likumā ietvertās tiesību normas un atvieglot to piemērošanu.

Sākotnējais šā darba projekts (2007.g.) paredzēja visu APL pantu komentāru izdošanu vienā grāmatā. Tomēr laika gaitā, mainoties tiesību normām, tostarp APL normām, un attīstoties praksei, arī autoru komentāri kļuva arvien izvērstāki un apjomīgāki. Tāpēc tika nolemts APL komentārus izdot pa daļām.

Šajā grāmatā publicētie komentāri aptver APL A daļas (Vispārīgie noteikumi) un B daļas (Administratīvais process iestādē) tiesību normu saturu un piemērošanu, pamatojoties uz iestāžu un tiesu praksē, kā arī tiesību doktrīnās izteiktajām atziņām.

Visi komentāru autori (pavisam – 22) ir praktiķi, kuru profesionālais darbs ir saistīts ar APL tiesību normu piemērošanu. Vairāki no viņiem ir arī piedalījušies APL izstrādes procesā (informācija par autoriem norādīta grāmatas sākumā). Tomēr tas nenozīmē, ka visu autoru viedokļi visos jautājumos sakrīt – viedokļu atšķirība komentāros ir saglabāta. Tāpat komentāros norādīts arī uz diskutējamiem jautājumiem. Tāpēc jāņem vērā, ka komentāri neaizstāj likuma tekstu.  Komentāros izteiktajam viedoklim var pievienoties, taču tas nav uztverams kā nemainīga dogma.

Tāpat lasītājam jāņem vērā, ka citi komentāros izmantotie normatīvie akti ir redakcijā, kas bija spēkā 2013. gada vidū, un komentāru lasīšanas laikā var būt jau grozīti.

Komentāru struktūra ir veidota vienotā stilā, kas atvieglos gan grāmatas lasīšanu, gan autoru pausto atziņu praktisku izmantošanu. Tāpēc ieteicam iepazīties ar komentāros izmantoto saīsinājumu un skaidrojumu sarakstu! Komentāros izmantoto avotu saraksts publicēts grāmatas beigās. Savukārt atsevišķu APL pantu komentāru sākumā ir norādīta ieteicamā literatūra, kuru var izmantot attiecīgā APL panta normu padziļinātai izpētei.

Pēc šīs grāmatas iznākšanas turpinās darbs pie APL C un D daļu komentāru sagatavošanas. Tāpēc komentāru zinātniskā redaktore un izdevēji būs pateicīgi par viedokļiem un ieteikumiem komentāru teksta papildināšanai un uzlabošanai.