Ievads Eiropas Savienības tiesībās (Tiesu prakse un komentāri)

Ivo Alehno, Arnis Buka, Jānis Butkevičs, Kristīne Jarinovska, Laine Škoba

504 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 6.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Otrais papildinātais izdevums

Tāpat kā pirmajā grāmatā, arī šīs grāmatas mērķis ir dot vispārēju ieskatu Eiropas Savienības tiesību svarīgākajos jautājumos, kā arī ar Pirmās instances tiesas un Eiropas Kopienu tiesas prakses palīdzību atklāt ES tiesību sistēmas veidojošo elementu saturu. Pēc grāmatas autoru domām tiesu prakses analīze ļaus labāk saprast ES tiesības un to sistēmu.

Pirmās trīs grāmatas nodaļas lielā mērā ir veltītas teorētiskiem jautājumiem par to, kādi ir ES tiesību avoti un to nozīme, taču šī tiesību teorija ir izklāstīta nevis abstrakti, bet ar tiesu prakses analīzes palīdzību. Savukārt pēdējās četras nodaļas ir veltītas galveno ES materiālo tiesību un to piemērošanas prakses aprakstam.

Grāmata ir izmantojama gan kā mācību līdzeklis studējošajiem, gan arī kā palīgs praktiķiem.