Konstitucionālās tiesas loma valsts konstitūcijā nostiprināto vērtību aizsardzībā. Role of the Constitutional Court in protection of the values consolidated in the Constitution

211 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 6.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" izdevusi Latvijas Republikas Satversmes tiesas 10.gadu jubilejai veltītās starptautiskās konferences "Satversmes tiesas loma Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: desmit gadu pieredze un attīstības perspektīvas" materiālu apkopojumu.

Šī konference notika 2006.gada 8.–9.decembrī, Rīgā, un tā pulcēja daudzu valstu konstitucionālo tiesu pārstāvjus un konstitucionālo tiesību ekspertus.

Konstitucionālās justīcijas izveidošanai ir nozīmīga loma tiesiskas valsts pamatu nostiprināšanā. Tā ir garantija cilvēkiem, ka valstī pastāv reāla tiesas kontrole jebkurā jomā.

Satversmes tiesas pirmā desmitgade to apstiprina – jau ar pirmajiem spriedumiem sabiedrībai aktuālos jautājumos tā apliecināja sevi kā augsta līmeņa konstitucionālā tiesa, un pašlaik tās autoritāte sabiedrībā ir augsta.

Nozīmīga loma Satversmes tiesas prakses attīstībā ir starptautiskai sadarbībai, jo daudzās tiesas atziņās tiek izmantota citu valstu judikatūra. Lai veicinātu Latvijas tiesību doktrīnas attīstību, citu valstu pieredze ir īpaši svarīga. Savukārt Latvijas Satversmes tiesas prakse arī dod nozīmīgu pienesumu citu valstu konstitucionālās tiesvedības pilnveidošanai. Tāpēc zinātniskās konferences ir svarīgs impulss juridiskās domas attīstībai.

Krājumā publicēti 11 valstu konstitucionālo tiesu pārstāvju referāti un viens Eiropas Kopienu tiesas pārstāvja referāts, kuri tika nolasīti minētajā konferencē un kuros līdz ar ieskatu par savas valsts konstitucionālās tiesas praksi tiek analizēti vispārējie pamattiesību aizsardzības un konstitucionālās kontroles principi.

Visi referāti publicēti latviešu valodā un valodā, kādā tie tika nolasīti konferencē (angļu vai vācu).

Krājumā publicētais materiāls būs noderīgs palīglīdzeklis gan izpratnes veicināšanā par konstitucionālo tiesvedību un tās principiem, gan arī konstitucionālo un starptautisko tiesību apguvē.