Latvijas Satversmes Sapulces stenogrammu izvilkums (1920–1922). Latvijas Republikas Satversmes projekta apspriešana un apstiprināšana

LPP

Kopā € 12.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Tiesu namu aģentūra ar Sorosa fonda-Latvija atbalstu sagatavojusi savu pirmo elektronisko izdevumu – Latvijas Satversmes Sapulces sēžu stenogrammu izvilkumu. Izdevums ir veidots tā, lai to būtu iespējams izmantot kā palīgavotu Latvijas Republikas Satversmes interpretācijai. Iepazīšanās ar Satversmes Sapulces stenogrammām radīs iespēju ne tikai uzzināt par Latvijas valsts pamatlikuma – Latvijas Republikas Satversmes – pieņemšanas gaitu, bet dos arī ieskatu, kā veidojās Latvijas valsts demokrātiskā iekārta.

Satversmes Sapulces sēžu stenogrammas var palīdzēt izprast likumdevēja (Satversmes Sapulces) mērķi, pieņemot attiecīgo tiesību normu Latvijas Republikas Satversmē, kā arī noskaidrot pamatojumu tiesību normā iekļautajām vērtībām un jēdzieniem.

Mūsdienās Satversmes Sapulces stenogrammu teksti ir pieejami ierobežoti – to izdevumi grāmatās saglabājušies galvenokārt tikai bibliotēkās un tikai vecās ortogrāfijas gotiskajā rakstā. TNA sagatavotajā izdevumā stenogrammu teksti pārveidoti pašreizējā ortogrāfijā, saglabājot stenogrammās lietotās valodas īpatnības un izteiksmes stilu.

Lai labāk izsekotu Satversmes pieņemšanas, atjaunošanas un spēkā stāšanās gaitai, izprastu izskatītos priekšlikumus un Satversmes ieviešanas pasākumus, kā arī salīdzinātu 1922. gadā pieņemtās Satversmes tekstu ar spēkā esošo redakciju, izdevumam pievienoti pielikumi, kuros publicēti Latvijas Republikas Satversmes projekta (atsevišķi pirmajam, otrajam un trešajam lasījumam), pieņemtās redakcijas un spēkā esošās redakcijas teksti, Likuma par Latvijas Republikas Satversmes spēkā stāšanos un ieviešanu pieņemtās redakcijas teksts, vairāku citu konstitucionālo dokumentu (gan 1922.gadā kopā ar Satversmi pieņemto, gan spēkā esošo) teksti, kā arī Latvijas Satversmes Sapulces deputātu saraksts.

Izdevumam izveidots arī Satura rādītājs ar paskaidrojumiem, kurš palīdzēs labāk orientēties stenogrammās dokumentētos atsevišķu Satversmes Sapulces deputātu runu tekstos un izsekot plenārsēdēs iesniegto priekšlikumu apspriešanas un pieņemšanas gaitai.

Lai atvērtu un lasītu kompaktdiskā esošos dokumentus, jums vajadzīga Adobe Reader datorprogramma. Tās piemērotāko versiju bez maksas var lejupielādēt no Adobe interneta mājas lapas. Windows XP videi atbilstošu Adobe Reader versiju iespējams instalēt arī no šī kompaktdiska.