Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa (IX-XVII nodaļa). Trešais papildinātais izdevums

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja

622 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 29.90

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Grāmata ir Krimināllikuma komentāru atkārtotā izdevuma turpinājums, kas aptver Krimināllikuma Sevišķās daļas pirmo desmit nodaļu normas. Šīs Krimināllikuma nodaļas citstarp regulē kriminālatbildību par vissmagākajiem noziedzīgajiem nodarījumiem – noziegumiem pret cilvēci, kara noziegumiem un genocīdu, terorismu, noziegumiem pret valsti, pret dabas vidi, pret personas dzīvību un veselību u.c.

Tāpat kā iepriekš grāmatas autori ir LU profesori, tiesību zinātņu doktori Uldis Krastiņš un Valentija Liholaja.

Kopš grāmatas iepriekšējā izdevuma iznākšanas 2018.gadā Krimināllikums grozīts deviņas reizes. Vienlaikus grozīti arī vairāki uz blanketajām krimināltiesību normām, kas komentētas iepriekšējā izdevumā, attiecināmie tiesību akti. Grozījumi tiesību normās ietekmējušas arī Krimināllikuma normu piemērošanas praksi un krimināltiesību doktrīnas un judikatūras attīstību.

Krimināllikuma komentāru jaunais izdevums sagatavots, ņemot vērā minētās pārmaiņas krimināltiesību praksē. Savukārt vērēs pie atsevišķām Krimināllikuma normām norādīti likumdevēja iecerētie grozījumi, kurus šo komentāru sagatavošanas laikā Saeima vēl nebija pieņēmusi galīgajā lasījumā (norādes uz likumprojektu Nr.1062/Lp13 un Nr.1230/Lp13).

Grāmatas beigās atrodams komentāriem izmantoto avotu saraksts, likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" izvilkums (likuma pamatteksts, 1. un 3.pielikums) un Valdības noteikto minimālo mēnešalgu apmērs.

Grāmata paredzēta gan krimināltiesību normu piemērotājiem un jurisprudences studentiem, gan ikvienam, kuram interesē krimināltiesību nozare.