Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa. Saeima

Autoru kolektīvs

720 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 147.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

„Latvijas Vēstneša” apgādā nākusi klajā sestā Satversmes zinātnisko komentāru grāmata, kas veltīta mūsu valsts pamatlikuma II nodaļai “Saeima”. Šajā izdevumā pirmo reizi Latvijas tiesību literatūrā aplūkots konstitucionālais regulējums, kas nosaka Saeimas Prezidija un pastāvīgo komisiju darbu, Saeimas sēžu sasaukšanas kārtību, Saeimas kārtības rulli, Saeimas sēžu sasaukšanas vietu – Rīgu un daudzus citus jautājumus, kas saistīti ar mūsu valsts parlamenta darbu. 

Līdz ar šī sējuma izdošanu ir pabeigts vairāk nekā desmit gadu ilgs darbs, kas rezultējies sešos apjomīgos sējumos, kuru kopējais lappušu skaits ir 3712.

“Latvijas konstitucionālisms līdz ar komentāru pabeigšanu ieguvis pilnīgu Satversmes normu fundamentālu skaidrojumu, kas ne vien aptver līdzšinējo konstitucionālo pieredzi, bet arī aplūko Satversmes izstrādātāju debates, Satversmes normu piemērošanas praksi, citu valstu konstitucionālo normu salīdzinošo analīzi, jaunākās atziņas tiesību zinātnē, judikatūru utt.,” grāmatas ievadā uzsver Latvijas Universitātes zinātniskā projekta vadītājs, profesors Dr.iur. Ringolds Balodis. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas valstiskumu, demokrātiju un virzienu uz attīstību.

Satversmes zinātniskie komentāri, kas tiek plaši izmantoti un citēti tiesu nolēmumos, ir fundamentāls zinātnisks skaidrojums par Latvijas Republikas Satversmi, tās nodaļām un pantiem. Profesionāļu zinātniski pamatotie skaidrojumi, kas sistematizēti un izstrādāti pēc vienotas metodoloģijas, ir labākais Satversmes palīgmateriāls. Tas ir vērtīgs informācijas avots tiklab praktiķiem, kā arī visiem tiem interesentiem, kuri vēlas padziļināti iepazīties ar mūsu valsts būtību un saprast valsts varas atzaru funkcionēšanas mehānismu. Komentāri dod iespēju piekļūt atlasītiem faktiem, kas iegūti, pētot pirmavotus.