Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2008.g.

Kopā € 12.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Pirkt grāmatas komplektā izdevīgāk!

Komplekts apvieno trīs Augstākās tiesas Senāta nolēmumu apkopojumus, kuros publicēti 2008.gada juridiski nozīmīgākie nolēmumi:

Krājumi sagatavoti sadarbībā ar Augstākās tiesas Senātu. Piedaloties senatoriem un citiem juristiem, publicēšanai krājumos atlasīti tie nolēmumi, kuriem ir būtiska nozīme gan vienveidīgā tiesību normu interpretācijā un piemērošanā, gan tiesu prakses saskaņotības, pētniecības un attīstības veicināšanā. Tāpat ņemta vērā arī tiesā izskatīto lietu un tiesas atziņu nozīme un aktualitāte plašākam interesentu lokam – jo īpaši tiesību zinātnieku un praktizējošo juristu auditorijai.

Katram nolēmumam ir pievienota viena vai vairākas tēzes, kuras koncentrētā un vispārinātā veidā atspoguļo nolēmumā izstrādāto atzinumu par konkrētas likuma normas piemērošanu vai tulkojumu (interpretāciju).

Lai krājumi būtu ērti lietojami un interesenti varētu tajos vieglāk orientēties, krājumos ir ietverti arī vairāki rādītāji, kuri atvieglos gan konkrētu nolēmumu, gan tiesas atziņu un veiktās tiesību normu interpretācijas meklēšanu.

Augstākās tiesas Senāta nolēmumos sniegtā likumu interpretācija var tikt izmantota kā judikatūra, kas derīga vienotas Latvijas tiesu prakses veidošanā. Krājumā ievietotie nolēmumi var kalpot kā rekomendējošs tiesību normu interpretācijas paraugs citām tiesību sargājošām institūcijām, valsts un pašvaldību institūcijām, tiesību zinātņu studentiem, kā arī jebkurai citai personai viņu interesējošos jautājumos.

      1. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi 2008

2008.gads bija Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta darbības piektais gads. Šajā laika posmā pieņemtie nolēmumi galvenokārt dokumentē administratīvo tiesu darbības un izpratnes par administratīvo procesu veidošanos.

2008.gada Senāta nolēmumi ir nozīmīgi ar to, ka tajos iezīmējas tiesu prakses maiņa, kad Senāts ir atkāpies no iepriekš iedibinātām atziņām. Tas norāda ne tikai uz administratīvo tiesu prakses attīstību, bet arī uz administratīvā procesa izpratnes un Administratīvā procesa likuma piemērošanas prakses attīstību. Tāpat šajos nolēmumos ir atspoguļoti tādi tiesību jautājumi, kurus Senāts līdz šim nav skatījis. Ir arī lietu kategorijas, kurās jau ir nostabilizējusies Senāta judikatūra, kas ir neatsverams palīgs zemāku instanču tiesām, taisot nolēmumus, un valsts pārvaldes darbiniekiem publiski tiesiskajās attiecībās ar privātpersonām.

Krājumā apkopoti 2008.gada būtiskākie departamenta nolēmumi, un tas sagatavots sadarbībā ar Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentu. Krājumā publicēti 83 nolēmumi, kuri apkopoti 9 nodaļās. Visapjomīgākā krājuma nodaļa šoreiz ir par pieteikuma vai lietas pakļautību izskatīšanai administratīvā procesa kārtībā (7.nodaļa), kā arī nodaļa par citiem administratīvā procesa jautājumiem (9.nodaļa). Tāpat liels skaits nolēmumu vēl joprojām ir lietās par Valsts ieņēmumu dienesta lēmumiem vai faktisko rīcību (2.nodaļa). Savukārt nolēmumi lietās par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Konkurences padomes lēmumiem šoreiz nav apkopoti atsevišķās nodaļās, bet 5.nodaļā “Nolēmumi lietās par citu iestāžu lēmumiem vai faktisko rīcību”.

      2. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi 2008

Krājumā apkopoti 103 Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2008. gada lēmumi, kuri, pēc departamenta senatoru ieskata, varētu būt noderīgi gan praktizējošiem juristiem, gan arī tiem interesentiem, kas apgūst krimināltiesības un kriminālprocesu. Publicētie lēmumi tradicionāli izvietoti trīs daļās: “Lēmumi Krimināllikuma Vispārīgās daļas piemērošanas jautājumos”, “Lēmumi Krimināllikuma Sevišķās daļas piemērošanas jautājumos” un “Lēmumi Kriminālprocesa likuma piemērošanas jautājumos”.

Lai gan daļa no šajā krājumā nolēmumiem ir publicēti arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas mājaslapā, krājumā piedāvāts lielāks skaits lēmumu nolūkā sniegt pilnīgāku priekšstatu par 2008.gadā Senāta Krimināllietu departamentā izskatītajām krimināllietām un lēmumos paustajām atziņām.

      3. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2008

Šajā krājumā izlases kārtībā publicēti 112 Augstākās tiesas Senāta 2008.gadā pieņemtie nolēmumi civillietās. Līdzās kasācijas kārtībā izskatītajās lietās pieņemtajiem nolēmumiem, krājumā ievietoti arī nolēmumi lietās, kurās Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai Latvijas Republikas ģenerālprokurors iesnieguši protestus Civilprocesa likuma 483. un 484.panta kārtībā.

Tradicionāli kā iepriekšējo gadu krājumos, arī šajā krājumā ievietotie nolēmumi apkopoti pa lietu kategorijām, kurās strīdi starp procesa dalībniekiem rodas visbiežāk, kā arī, ņemot vērā attiecīgās lietu kategorijas nozīmību un aktualitāti.