Latvijas valsts tiesību avoti. Valsts dibināšana - neatkarības atjaunošana. Dokumenti un komentāri.

Jānis Pleps, Jānis Lazdiņš, Artūrs Kučs, Gunārs Kusiņš

532 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 15.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2015
ISBN Nr. 978-9934-508-29-5
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Tiesu namu aģentūra sadarbībā ar Latvijas Universitāti sagatavojusi un piedāvā jebkuram interesentam tiesību avotu krājumu ar komentāriem, kurā apkopoti 20. gadsimta svarīgākie Latvijas valsts tiesību avoti par Latvijas valsts dibināšanas, neatkarības zaudēšanas un tās atjaunošanas tiesiskajiem aspektiem. Līdz šim vienuviet nebija pieejami arī nozīmīgāko īpašumu nacionalizāciju un denacionalizāciju regulējošie normatīvo akti. Šāds krājums tiek izdots pirmo reizi.

Grāmata izstrādāta Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo (pētnieciskās sadarbības) pētījuma projekta "Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas pieredze, mācības un starptautiskā nozīme (vēsturiskie, politiskie un tiesiskie aspekti)" apakšprojekta "Nepārtrauktības doktrīnas īstenošanās Latvijas neatkarības atgūšanā" ietvarā.

Grāmatas autori ir Jānis Lazdiņš (profesors, zinātniskās grupas vadītājs), Arturs Kučs (asoc. profesors), Jānis Pleps (docents) un Gunārs Kusiņš (lekt., Satversmes tiesas tiesnesis).

Atlasītie tiesību avoti apkopoti 8 nodaļās. Katras nodaļas (un apakšnodaļas) sākumā ir dots neliels komentārs par attiecīgo tēmu.

Grāmatā iekļautie tiesību aktu teksti ir doti to sākotnējās, vēsturiskajās redakcijās. Pēc autoru ieskata būtiskākie tiesību akta grozījumi un papildinājumi ievietoti aiz attiecīgā tiesību akta vai norādīti vērēs redaktora piezīmēs.

Tekstu noformējumā saglabāta to oriģinālā forma un iespēju robežās – arī rakstība. Tiesību avoti, kuru rakstība pietuvināta oriģinālam, doti ierāmējumā. Aiz katra grāmatā iekļautā tiesību avota norādīts izmantotais avots. Tiesību aktiem izmantoti to oficiālo publikāciju avoti.

Autori un izdevējs izsaka cerību, ka grāmata "Latvijas valsts tiesību avoti. Valsts dibināšana – neatkarības atjaunošana" sekmēs tiesiskās apziņas pilnveidošanos un stiprinās tiesiskas valsts pamatus Latvijā.