Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi. 2008

697 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 3.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Grāmatai ir pazemināta cena! 

Latvijas Republikas Satversmes tiesa un valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" sagatavojusi jau desmito Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumu krājumu.

Satversmes tiesa ieņem īpašu vietu valsts varas institucionālajā sistēmā. Ar tai piešķirtajām tiesībām atzīt tiesību normas (tiesību aktus) par spēkā neesošām, ja tās ir pretrunā Satversmei vai augstāka juridiska spēka normām, Satversmes tiesa iegūst likumdevēja varu un izpildvaru kontrolējošas institūcijas statusu. Tās spriedumiem ir noteikta oficiāla ietekme: saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 32.panta otro daļu Satversmes tiesas spriedumi un tajā sniegtā attiecīgās tiesību normas interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām, tiesām, amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām. Līdz ar to valstij ir jānodrošina Satversmes tiesas spriedumu pieejamība visiem sabiedrības locekļiem.

Atšķirībā no citu nolēmumu apkopojumu izdošanas, kuri pamatā tiek veidoti pēc pašu tiesnešu vai tiesībzinātnieku iniciatīvas, pastāvīgu Satversmes tiesas spriedumu krājumu izdošanu nosaka Satversmes tiesas likuma 33.pants. Lai gan Satversmes tiesas spriedumi šobrīd atrodami dažādās elektroniskajās datu bāzēs, tas nemazina drukātā formā izdotu krājumu nozīmi un nepieciešamību gan tiesību piemērošanā un tiesību normu jaunradē, gan tiesību zinātnes attīstībā. Pie tam šie krājumi satur papildu informāciju, kura elektroniskajā formā nav pieejama.

Šajā krājumā publicēti visi (pavisam – 20) 2008.gadā ierosinātajās lietās pieņemtie spriedumi, kā arī Satversmes tiesas tiesnešu atsevišķās domas lietās Nr.2008-03-03 un Nr.2008-35-01.

Turpinot 2009.gadā aizsākto praksi, visiem krājumā publicētajiem spriedumiem ir izveidotas tēzes, kurās ietverti tiesas atzinumi konkrētās tiesību normas vai tiesību principa interpretācijai un piemērošanai. Tēzes izkārtotas atsevišķā Tēžu rādītājā un sakārotas pēc tēzi pamatojošā tiesību avota. Savukārt atsauces krājumā publicēto spriedumu tekstos norāda to tiesas atzinumu, atbilstoši kuram tēze ir izveidota, un attiecīgās tēzes vietu Tēžu rādītājā. Jau tradicionāli krājumā publicēto spriedumu ērtākai izmantošanai ir izveidoti Alfabētiskais jēdzienu rādītājs, Tiesību aktu rādītājs, Judikatūras un tiesu prakses rādītājs un Citu avotu rādītājs, uz kuriem spriedumos dotas atsauces.