Darba tiesības. 3.papildinātais un pārstrādātais izdevums

Velga Slaidiņa, Ilze Skultāne

288 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 17.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Apgādā "Zvaigzne ABC" klajā laists Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektores un fakultātes bijušās docētājas, Augstākās tiesas tiesneses Ilzes Skultānes grāmatas "Darba tiesības" trešais - papildināts un pārstrādāts izdevums, kurā informācija aktualizēta atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos un tiesu praksē.

Kā izdevuma priekšvārdā norāda V. Slaidiņa un I. Skultāne, mācību grāmatu šajā nozarē latviešu valodā ir maz. "Darba tiesībām kā tiesību nozarei ir ļoti liela praktiska nozīme, jo ar darba tiesību jautājumiem dzīves gaitā sastopas gandrīz ikviens cilvēks [..], tādēļ izdevuma mērķis ir lasītājam sniegt izpratni par darba tiesību pamatjautājumiem, lai tas spētu patstāvīgi sekot nozares aktualitātēm un iedziļināties problēmjautājumos," skaidro autores.

Tādi pamatjautājumi kā darba tiesiskās attiecības, darba līgums, darba samaksa, darba un atpūtas laiks, darba koplīgums, darba drošība un aizsardzība, kā arī darba strīdi papildinātajā izdevumā aplūkoti gan no teorijas, gan praktiskā viedokļa, izmantojot dažādus literatūras avotus, normatīvos aktus un tiesu prakses atziņas.

Izdevums būs noderīgs kā studējošiem, tā arī ikvienam citam interesentam, kam darba tiesību jautājumi jārisina ikdienā.

Par autorēm

Velga Slaidiņa - Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes stundu pasniedzēja un 1982.gada, bet no 1993.gada - Civiltiesisko zinātņu katedras lektore, līdztekus strādājot gan Tieslietu ministrijā, gan Satvesrmes tiesā, gan Tiesībsarga birojā.

Ilze Skultāne - Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese. Līdztekus tiesneses darbam Satversmes tiesā un Augstākajā tiesā no 1977. līdz 2007.gadam arī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektore darba un sociālajās