Privāttiesību teorija un prakse. Otrā grāmata. Rakstu krājums

Erlens Kalniņš

430 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 28.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2023
ISBN Nr. 978-9934-621-05-5
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Grāmatas autors senators Dr. iur. Erlens Kalniņš ir arī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras docētājs un viens no zinošākajiem civiltiesību teorijas un prakses pārzinātājiem Latvijā.

Grāmatā apkopoti 14 autora raksti – 13 no tiem iepriekš (2011–2022) publicēti žurnālā “Jurista Vārds” un LU rīkoto zinātnisko konferenču rakstu apkopojumos. Savukārt rakstam par būves īpašnieka rūpības pienākumu un delikttiesisko atbildību šis ir pirmpublicējums.

Atšķirībā no autora pirmā rakstu krājuma (2005), kas galvenokārt aptvēra ģimenes tiesību, komerctiesību un darba tiesību jautājumus, šajā grāmatā apkopotajos rakstos aplūkoti lietu tiesību un saistību tiesību jautājumi.

Iepriekš publicētie raksti aktualizēti, ņemot vērā normatīvos aktus redakcijā, kas bija spēkā 2022.gada 30.septembrī. Aktualizētas arī norādes uz ārvalstu juridiskās literatūras avotiem.

Rakstos analizēti tādi Civillikumā regulētie tiesību institūti kā

  •  ieilgums,
  •  reālnasta,
  •  priekšlīgums,
  •  galvojums,
  •  zaudējumi.

Aplūkoti arī tiesību jautājumi, kas attiecas uz

  •  līgumu par labu trešajai personai,
  •  kopīpašuma izbeigšanu,
  •  piespiedu servitūta izbeigšanu,
  •  paziņošanu par cesiju,
  •  prasījumiem no netaisnas iedzīvošanās.

Minētie raksti grāmatā izkārtoti atbilstoši Civillikuma regulējuma sistēmai.

Divi no grāmatā iekļautajiem rakstiem saistīti ar prof. Aleksandru Būmani. Viens no tiem īpaši veltīts A.Būmaņa radošajam mūžam un darbam, tostarp aplūkojot arī viņa kā mūziķa un komponista pienesumu latviešu kultūrai (piemēram, viņš ir mūzikas autors lugām "Skroderdienas Silmačos" un "Trīnes grēki"!). Savukārt otrā rakstā no mūsdienu tiesību prakses skatpunkta analizētas A.Būmaņa atziņas par galvojuma institūtu.

Grāmatā iekļautajos zinātniskajos apcerējumos paustās atziņas būs noderīgas gan civiltiesībās ieinteresētiem praktizējošiem juristiem, gan tiesību zinātnes studentiem.