Civilprocesa likuma komentāri. I, II un III daļa

Autoru kolektīvs

Kopā € 146.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Civilprocesa likuma komentāru komplektā apvienotas trīs Tiesu namu aģentūras izdotās grāmatas:

1. “Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1.–28.nodaļa). Otrais papildinātais izdevums”. Tā aptver Civilprocesa likuma, kā arī prasības tiesvedības vispārīgos noteikumus. Līdz ar to grāmatā ietvertas ne vien civilprocesa, bet arī citu tiesību nozaru apguvei noderīgas atziņas.

Pieredzējušu autoru kolektīvs kopā ar trim jaunajiem zinātniekiem veicis arī plašu tiesu prakses izpēti, ilustrējot to ar attiecīgiem tiesu nolēmumiem;

2. “Civilprocesa likuma komentāri. II daļa (29.-60.1 nodaļa). Otrais papildinātais izdevums”. Šī grāmata ir pēdējā, kas tapusi ar profesora Kalvja Torgāna līdzdalību – 2021.gada 12.martā Civilprocesa likuma komentāru projekta aizsācējs un virzītājs, izcilais profesors Kalvis Torgāns devās mūžībā. 

Civilprocesa likuma komentāru II daļas otrais papildinātais izdevums sagatavots, ievērojot grozījumus Civilprocesa likumā un citos ar to saistītajos normatīvajos aktos, kas izsludināti līdz 2021.gada 21.aprīlim.

Salīdzinot ar šīs komentāru daļas pirmo izdevumu, grāmatā ietvertie komentāri papildus aptver 34 likumus, ar kuriem izdarīti grozījumi Civilprocesa likumā un kuri pieņemti pēc 2012.gada jūnija (to vidū arī 2021.gada 25.martā pieņemtais  likums), kā arī vismaz 11 Satversmes tiesas spriedumus, kuros vērtēta Civilprocesa likuma normu atbilstība Satversmei.

Ņemti vērā arī grāmatas sagatavošanas laikā Saeimā izskatīšanā esošie likumprojekti par Civilprocesa likumā paredzētajiem grozījumiem. Uz tiem grāmatā norādīs pie attiecīgajiem likuma pantiem pievienotās zemsvītras atsauces. Savukārt grāmatas pielikumā iekļauti divu likumprojektu – Nr.656/Lp13 un Nr.953/Lp13 – teksts.

3. “Civilprocesa likuma komentāri. III daļa (61.–86.nodaļa)” ir trešā komplektā iekļautā grāmata. Tā aptver Civilprocesa likuma pēdējās daļas: D daļu "Šķīrējtiesa" (61.–66.nodaļa), E daļu "Tiesas spriedumu izpilde" (67.–76.nodaļa) un F daļu "Starptautiskais civilprocess" (77.–86.nodaļa).

Svarīgi, ka visi šīs grāmatas komentāru autori savā ikdienas darbā ir tieši saistīti ar komentējamo normu piemērošanas praksi.

Visu triju komplektā apvienoto grāmatu zinātniskais redaktors ir prof., Dr.habil.iur., LZA akadēmiķis Kalvis Torgāns, juridiskā redaktore – Mg.iur. Signe Terihova.

Tā kā tik apjomīgs un visaptverošs Civilprocesa likuma komentāru izdevums tuvākajā nākotnē nav sagaidāms, ir lietderīgi un izdevīgi iegūt savā īpašumā visu triju grāmatu komplektu kopumā. Tas palīdzēs ikdienas darbā gan civilprocesuālo tiesību piemērotājiem, gan arī būs noderīgs zinātniskās pētniecības darbā.