Civilprocesa likuma komentāri. III daļa (61.-86.nodaļa)

Autoru kolektīvs

1026 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 49.90

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2014
ISBN Nr. 978-9934-508-05-9
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

! Šo grāmatu ar vāka defektu - vienu eksemplāru, iespējams iegādāties TNA birojā par pazeminātu cenu (42,42 EUR). Tālr.:67804742; 67804758.

Valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" piedāvā Civilprocesa likuma komentāru noslēdzošo – trešo daļu, kura aptver Civilprocesa likuma D daļu "Šķīrējtiesa" (61.–66.nodaļa), E daļu "Tiesas spriedumu izpilde" (67.–76.nodaļa) un F daļu "Starptautiskais civilprocess" (77.–86.nodaļa).

Komentāru sagatavošanai izmantoti tiesību akti, ievērojot grozījumus, kas izsludināti līdz 2014.gada 31.augustam, kā arī izskatīšanā Saeimā esošie likumprojekti par paredzētajiem grozījumiem komentāros analizētajos likumos.

Visi komentāru sagatavošanai pieaicinātie autori savā ikdienas darbā ir tieši saistīti ar komentējamo normu piemērošanu praksē.

D daļas "Šķīrējtiesa" normu, kas regulē šķīrējtiesu veidošanu un darbību, komentāru autori ir Dr.iur. Inga Kačevska un prof., Dr.iur. Kalvis Torgāns. Komentāros aptverti arī jautājumi, kas saistīti ar to sagatavošanas laikā Saeimā izskatīšanā esošo Šķīrējtiesu likuma projektu un tam atbilstošo grozījumu Civilprocesa likumā projektu. Līdz ar to grāmatā rakstītais pēc Šķīrējtiesu likuma spēkā stāšanās nezaudēs savu aktualitāti, bet ļaus labāk izprast šķīrējtiesu darba specifiku.

Tiesu izpildītāju darbības regulējuma Civilprocesa likuma E daļā komentārus sagatavojuši pieredzējuši zvērināti tiesu izpildītāji Guna Berlande, Ginters Hmeļevskis un Jānis Stepanovs. Savukārt jautājumus, kas saistīti ar ārvalstu tiesu nolēmumu izpildi un Eiropas Savienības regulu piemērošanu (67. un 77.nodaļa) īpaši pētījusī Dr.iur. Baiba Rudevska, komentāros dodot plašu skaidrojumu par ES izpildu dokumentiem un ar izpildi saistītiem dokumentiem, vienoto instrumentu prasījumu piedziņai ES iekšējā tirgū, šo dokumentu atzīšanas un eksekvatūras niansēm.

Civilprocesa likuma F daļa, kura aptver divpadsmit nodaļas un regulē Latvijas tiesu un citu iestāžu sadarbība ar citu valstu tiesām un iestādēm jautājumos, kas skar bērnu prettiesisku pārvietošanu pāri robežai, sadarbību pierādījumu iegūšanā un dokumentu izsniegšanā, ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanā un izpildē, ārvalstu likumu piemērošanu civillietās, komentējušas Dr.iur. Irēna Kucina (74.³ nodaļu – kopā ar Mg.iur. G.Berlandi), Dr. iur. Inga Kačevska un Mg. iur. Dagnija Palčevska.

Komentāru zinātniskais redaktors ir prof., Dr.habil.iur., LZA akadēmiķis Kalvis Torgāns, juridiskā redaktore – Mg.iur. Signe Terihova.

Ar šo izdevumu ir pabeigts 2010.gadā iesāktais Civilprocesa likuma komentāru projekts, kuru var uzskatīt par Latvijā visapjomīgākajiem tiesību normu komentāriem civilprocesuālajās tiesībās.
 
Tomēr Civilprocesa likuma pilnveidošana joprojām turpinās. Pēc komentāru I daļas izdošanas 2011.gadā un II daļas – 2012.gadā Civilprocesa likumā izdarīti vairāki būtiski grozījumi. Tāpat arī šās III daļas sagatavošanas laikā likums tika daudzkārt mainīts. Līdz ar to pēc šīs grāmatas iznākšanas atsevišķu Civilprocesa likuma pantu teksta redakcijas jau būs citādas. Tāpēc komentāru autori un izdevēji pieļauj iespēju ik pa laikam izdot atsevišķus papildinājumus šiem komentāriem. Taču cits līdzīgs un tik apjomīgs izdevums par civilprocesu tuvākajā nākotnē nav sagaidāms.