Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi 2015.g. un 2016.g.

Kopā € 40.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra

Komplektā iekļautās grāmatas

Apraksts

Pirkt grāmatas komplektā izdevīgāk!

Komplekts apvieno divas grāmatas:

Krājumi sagatavoti sadarbībā ar Augstāko tiesu. Piedaloties tiesnešiem un citiem juristiem, publicēšanai krājumos atlasīti tie nolēmumi, kuriem ir būtiska nozīme gan vienveidīgā tiesību normu interpretācijā un piemērošanā, gan tiesu prakses saskaņotības, pētniecības un attīstības veicināšanā. Tāpat ņemta vērā arī tiesā izskatīto lietu un tiesas atziņu nozīme un aktualitāte plašākam interesentu lokam – jo īpaši tiesību zinātnieku un praktizējošo juristu auditorijai.

Katram nolēmumam ir pievienota viena vai vairākas tēzes, kuras koncentrētā un vispārinātā veidā atspoguļo nolēmumā izstrādāto atzinumu par konkrētas likuma normas piemērošanu vai tulkojumu (interpretāciju).

Lai krājumi būtu ērti lietojami un interesenti varētu tajos vieglāk orientēties, krājumos ir ietverti arī vairāki rādītāji, kuri atvieglos gan konkrētu nolēmumu, gan tiesas atziņu un veiktās tiesību normu interpretācijas meklēšanu.

Augstākās tiesas nolēmumos sniegtā likumu interpretācija var tikt izmantota kā judikatūra, kas derīga vienotas Latvijas tiesu prakses veidošanā. Krājumā ievietotie nolēmumi var kalpot kā rekomendējošs tiesību normu interpretācijas paraugs citām tiesību sargājošām institūcijām, valsts un pašvaldību institūcijām, tiesību zinātņu studentiem, kā arī jebkurai citai personai viņu interesējošos jautājumos.

      1. Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi 2015

Šim krājumam atlasīti judikatūras attīstībai visnozīmīgākie 75 nolēmumi – 25 nolēmumi no katra Augstākās tiesas departamenta 2015.gadā izskatītajām lietām. Vienam spriedumam administratīvajā lietā pievienotas arī tiesnešu atsevišķās domas (lieta Nr.SKA-102/2015). Trīs publicētie nolēmumi maina iepriekšējo judikatūru (nolēmumi lietā Nr.SKA-86/2015, Nr.SKA-119/2015 un Nr.SKK-389/2015).

      2. Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi 2016

No vairāk kā 4100 lietām, kas izskatītas kasācijas instancē 2016.gadā, šim krājumam atlasīti 75 nolēmumi, kuri, Augstākās tiesas ieskatā, ir bijuši vissvarīgākie judikatūras attīstībai. Skaidrojums tam, kāpēc publicēšanai izvēlēti tieši šie konkrētie nolēmumi, atrodams anotācijās (gan latviešu, gan angļu valodā), kas pievienotas katrai krājuma daļai.

Divi no publicētajiem nolēmumiem maina iepriekšējo judikatūru (lietā Nr.SKA-399/2016 un Nr.SKC-7/2016). Trim spriedumiem civillietās pievienotas arī tiesnešu atsevišķās domas (lieta Nr.SKC-1314/2016, Nr.SKC-1285/2016 un Nr.SKC-1788/2016).