Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2009.g. un 2010.g.

Kopā € 20.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra

Komplektā iekļautās grāmatas

Apraksts

Pirkt grāmatas komplektā izdevīgāk!

Komplekts apvieno divas grāmatas:

Krājumi sagatavoti sadarbībā ar Augstākās tiesas Senātu. Piedaloties senatoriem un citiem juristiem, publicēšanai krājumos atlasīti tie nolēmumi, kuriem ir būtiska nozīme gan vienveidīgā tiesību normu interpretācijā un piemērošanā, gan tiesu prakses saskaņotības, pētniecības un attīstības veicināšanā. Tāpat ņemta vērā arī tiesā izskatīto lietu un tiesas atziņu nozīme un aktualitāte plašākam interesentu lokam – jo īpaši tiesību zinātnieku un praktizējošo juristu auditorijai.

Katram nolēmumam ir pievienota viena vai vairākas tēzes, kuras koncentrētā un vispārinātā veidā atspoguļo nolēmumā izstrādāto atzinumu par konkrētas likuma normas piemērošanu vai tulkojumu (interpretāciju).

Lai krājumi būtu ērti lietojami un interesenti varētu tajos vieglāk orientēties, krājumos ir ietverti arī vairāki rādītāji, kuri atvieglos gan konkrētu nolēmumu, gan tiesas atziņu un veiktās tiesību normu interpretācijas meklēšanu.

Augstākās tiesas Senāta nolēmumos sniegtā likumu interpretācija var tikt izmantota kā judikatūra, kas derīga vienotas Latvijas tiesu prakses veidošanā. Krājumā ievietotie nolēmumi var kalpot kā rekomendējošs tiesību normu interpretācijas paraugs citām tiesību sargājošām institūcijām, valsts un pašvaldību institūcijām, tiesību zinātņu studentiem, kā arī jebkurai citai personai viņu interesējošos jautājumos.

     1. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2009

Atšķirībā no iepriekšējo gadu prakses, kad nolēmumu apkopojumi tika veidoti katram Senāta departamentam atsevišķi, 2009. notika atgriešanās pie nolēmumu publicēšanas sākotnējās formas, kāda tā bija 1996. gadā, proti, visu Senāta departamentu – Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta – juridiski nozīmīgāko nolēmumu publicēšanas vienā krājumā.

Visu trīs Senāta departamentu nolēmumu izlases publicēšana vienā krājumā palīdzēs lasītājiem gūt ieskatu Senāta darbā kopumā, salīdzināt katra departamenta tiesu praksi, kā arī novērtēt tiesu prakses attīstība visās tiesību jomās.

     2. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2010

Tāpat kā iepriekšējā izdevumā arī šajā krājumā izlases kārtībā apkopoti visu Senāta departamentu – Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta – 2010.gada juridiski nozīmīgākie nolēmumi.