Saistību tiesības. Otrais papildinātais izdevums

Kalvis Torgāns

590 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 31.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2018
ISBN Nr. 978-9934-508-63-9
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Tiesu namu aģentūra izdevusi Prof., Dr.iur. Kalvja Torgāna mācību grāmatas “Saistību tiesības” otro papildināto izdevumu.

Grāmata satur izvērstu saistību tiesību raksturojumu, aptverot darījumu un deliktu attiecību regulējumu ne tikai Civillikumā, bet arī citos Latvijas likumos un ES tiesību aktos. Tajā apskatīti gan saistību tiesību vispārīgie jautājumi (piemēram, saistību un līguma jēdzienu izpratne, līguma saturs, līguma  saistošais spēks, saistību dalībnieku savstarpējās attiecības, saistību tiesību pastiprināšana u.tml.), gan konkrēti līgumu veidi, tostarp komercdarījumiem raksturīgie līgumi, gan arī tiesiskā regulējuma īpatnības prasījumos no ārpuslīgumiskiem tiesību aizskārumiem (deliktiem) un netaisnas iedzīvošanās.

Grāmata arī sniedz padziļinātu ieskatu civiltiesību attīstības tendencēs gan Latvijā, gan Eiropā, analizējot tādus civiltiesību unifikācijas projektus kā Eiropas līgumu tiesību principi, Eiropas deliktu tiesību principi un Kopējais modelis.

Kopš grāmatas pirmā izdevuma 2014.gadā saistību tiesības regulējošos normatīvajos aktos ir veiktas vairākas būtiskas izmaiņas, kas ņemtas vērā, sagatavojot šo papildināto izdevumu. Tāpat grāmatas papildināto saturu ietekmējušas četru gadu laikā notikušās pārmaiņas civiltiesību doktrīnā un judikatūrā, ko apliecina vairāku pavisam nesenu un jau par judikatūras pērlēm uzskatāmu tiesu spriedumu izmantošana, ilustrējot un papildinot grāmatā ietvertās teorētiskās atziņas.

Kaut arī grāmata primāri ir domāta tiesību zinātņu studentiem, kuri, autoraprāt, “sper pirmos soļus virzienā uz tiesību izpratni un civiltiesisku strīdu veiksmīgu risināšanu nākotnē”, tā būs noderīga ne tikai citu specialitāšu studentiem civiltiesību pamatu apgūšanā un praktizējošiem juristiem savu teorētisko zināšanu atsvaidzināšanai, bet arī ikvienam interesentam, kam nākas saskarties ar civiltiesisku strīdu risināšanu.

Kā norādījis viens no grāmatas recenzentiem – Dr. iur Jānis Kubilis,  “ņemot vērā, ka grāmatā ir ļoti kodolīgi un izsmeļoši aprakstīti vairāki nozīmīgi saistību tiesību jautājumi, aktualizējot, papildinot un pilnveidojot sākotnējo versiju, kā arī skaidri un saprotami sniegts pietiekami dziļš ieskats vēlamajos un nepieciešamajos normatīvo aktu un to piemērošanas prakses pilnveidošanas un modernizēšanas virzienos, viennozīmīgi var secināt, ka tai ir paliekoša zinātniska vērtība Latvijas juridiskajā zinātnē un tiesību piemērošanas praksē.”