Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība. Valsts pārvalde. Bizness. Jurisprudence

Jautrīte Briede, Kristīne Strada-Rozenberga, Kaspars Balodis, Egils Levits, Baiba Vītoliņa, Daiga Rezevska, Martins Osis, Gatis Bārdiņš, Māris Onževs, Indra Aužele, Sandis Bērtaitis, Jānis Kārkliņš, Māris Ķirsons, Solvita Olsena, Guna Paidere, Dace Pelēkā, Ronalds Rožkalns, Dace Šulmane, Ineta Ziemele

415 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 26.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2017
ISBN Nr. 978-9934-508-47-9
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Rakstu krājums veltīts tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principu kā tiesiskas un demokrātiskas valsts tiesību sistēmas neatņemamas sastāvdaļas analīzei gan Latvijas, gan starptautisko un Eiropas Savienības tiesību kontekstā. Tā pamatā ir 2016.gada 29.janvārī Latvijas Universitātē notikušās konferences "Valsts konsekvence tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principu ievērošanā" priekšlasījumos izskanējušas atziņas par šo vispārējo tiesību principu izpratni un piemērošanu visdažādākajās jomās gan iestādēs, gan tiesās, konstatējot faktisko situāciju un sniedzot priekšlikumus tālākattīstībai.

Konferenci rīkoja Tiesību zinātņu pētniecības institūts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, laikrakstu "Dienas Bizness" un žurnālu "Jurista Vārds", pulcinot atzītus zinātniekus un praktiķus, kā arī dažādu interešu grupu pārstāvjus.

Grāmatas idejas autors ir prof., Dr. iur., Tiesību zinātņu pētniecības institūta vadītājs Ringolds Balodis. Grāmatā ir iekļautas arī Latvijas Universitātes zinātniskā projekta ”Vispārējo tiesību principu piemērošanas tendences valsts tiesību, civiltiesību un krimināltiesību nozarēs” atziņas.

Raksti izkārtoti trijās sadaļās, apkopojot autoru atziņas par tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principiem “no vispārīgā uz sevišķo”.

Tā kā krājumam atlasītie raksti tika sagatavoti, izmantojot minētajā konferencē nolasīto referātu tēzes, pirms to publicēšanas tie ir aktualizēti atbilstoši izmaiņām normatīvajos tiesību aktos un tiesību piemērošanas praksē.

Rakstu krājuma būtiska daļa ir arī tā pielikums, kuru nosacīti veido četras nodaļas. Pielikuma sākumā ietverts Satversmes tiesas atziņu apkopojums par tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principiem (G.Bārdiņš) un Augstākās tiesas nolēmumu izvilkumu apkopojums, kas dos priekšstatu par šo principu piemērošanu tiesu praksē (S.Terihova). Tam seko vairāki raksti preses izdevumos, kuros atspoguļotas diskusijas par tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principiem pirms minētās konferences un par konferences norisi.

Šī rakstu krājuma mērķis ir veicināt vienotu un konsekventu izpratni par tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principiem un pareizu to lietojumu. Vienlaikus grāmatā atrodami arī dažu autoru atšķirīgi viedokļi par sakarībām starp terminiem "tiesiskā drošība", "tiesiskā noteiktība" un "tiesiskā paļāvība", tādējādi rosinot turpināt zinātniskos pētījumus.

Rakstu krājumā apkopotie materiāli būs noderīgi ikvienam tiesību normu, tostarp vispārējo tiesību principu piemērotājam, kā arī tiesību zinātniekiem un studentiem. Taču, kā norādījusi Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne Dr. iur. Anita Rodiņa, būtiski, lai rakstu krājumā izteiktās domas sadzirdētu likumdevējs un tiesību normu piemērotāji, “kas vistiešākā veidā stāv sardzē par tiesību, tostarp vispārējo tiesību principu realizāciju tiesiskas valsts ietvarā”.

 

Publikācijas:
Juridiskajā fakultātē sagatavots apjomīgs rakstu krājums par vispārējiem tiesību principiem / jf.lu.lv