Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana

Daiga Rezevska

176 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 20.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Dr.iur., prof. Daigas Rezevskas monogrāfija veltīta vispārējo tiesību principu kā svarīga tiesību avota izpratnei un to piemērošanas jautājumiem.

2005. gadā, kad tika izdots grāmatas pirmais izdevums, likumdevēja un tiesību piemērotāju darbā vēl bija jūtama sociālistiskā tiesību loka atstātā mantojuma ietekme.

Šobrīd Latvijas tiesiskās sistēmas transformācijas periods ir uzskatāms kā noslēdzies. Latvija ir kļuvusi par kontinentālās Eiropas romāņu–ģermāņu tiesību saimei piederošu tiesisko sistēmu. Vispārējie tiesību principi ir kļuvuši par neatņemamu tiesu ikdienas darba instrumentu, tie tiek atzīti par vispārsaistoša rakstura tiesību avotiem gan tiesību zinātnē, gan tiesu judikatūrā. Tomēr vispārējo tiesību principu problemātika Latvijai ir aktuāla, īpaši saistībā ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā.

Kā norāda autore „šīs grāmatas galvenais mērķis ir pierādīt, ka vispārējie tiesību principi ir normatīva rakstura tiesību avoti – patstāvīgi tiesību avoti, kas piemērojami, lai pamatotu administratīva vai tiesas nolēmuma rezolutīvo (pamatojuma) daļu gadījumos, kad: 1) nav rakstītās tiesību normas; 2) rakstītā tiesību norma ir pretrunā ar vispārējo tiesību principu un tādēļ nav piemērojama.”

Autore pamato, kāpēc patstāvīgo tiesību avotu hierarhijā vispārējie tiesību principi ierindojami virs normatīvajiem tiesību aktiem, kā arī to vispusīgas piemērošanas nepieciešamību lietu izspriešanā. Līdz ar to grāmata paredzēta ne tikai studentiem, bet ikvienam tiesību piemērotājam. Tā palīdzēs labāk izprast vispārējo tiesību principu būtību un nozīmi, lai pieņemto nolēmumu pamatojums atbilstu Eiropas Savienības tiesiskajai telpai.

Grāmatas tapšanā izmantots plašs un daudzveidīgs gan Latvijas, gan citu Rietumu tiesību loka valstu tiesību avotu klāsts, tostarp literatūras avoti, Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Eiropas Savienības Tiesas, Satversmes tiesas, Latvijas Senāta un Latvijas Republikas Augstākās tiesas judikatūra.

Grāmatas izmantošanu atvieglos tās beigās pievienotie rādītāji.