Civilprocesa likuma komentāru atziņās izmantotie Augstākās tiesas Senāta nolēmumi. Civillietu departamenta nolēmumu izvilkumi

334 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 14.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2012
ISBN Nr. 978-9984-790-89-3
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

! Šo grāmatu ar vāka defektu - ierobežotā skaitā, iespējams iegādāties TNA birojā par pazeminātu cenu (9,30 EUR). Tālr.:67804742; 67804758.

Lai veicinātu tiesu nolēmumu pieejamību plašākai sabiedrībai, valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" piedāvā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta nolēmumu izlasi civilprocesuālo tiesību normu piemērošanas jautājumos.

Piedāvātais izdevums veidots kā ilustratīvs papildinājums grāmatām Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1.–28.nodaļa) un Civilprocesa likuma komentāri. II daļa (29.–60.1 nodaļa). Tas tapis sadarbībā ar Latvijas Republikas Augstāko tiesu, un tajā apkopoti vairāku Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta nolēmumu izvilkumi, kuri izmantoti komentāru atziņu pamatošanai vai to labākas izpratnes sekmēšanai un uz kuriem komentāros dotas atsauces.

Izdevēja priekšvārdā dots ieskats problēmās, ko rada tiesu nolēmumu nepieejamība, norādīts uz tiesas atziņu nozīmi tiesiskuma veicināšanā un dažādiem risinājumiem – jau īstenotiem un turpmāk paredzētiem – Latvijas tiesu nolēmumu plašākas pieejamības nodrošināšanā, kā arī ar to saistītajām problēmām. Tāpat arī akcentēts jautājums par judikatūras kā tiesību palīgavota jēdziena izpratnes nozīmi.

Izdevumā ietvertie nolēmumi nav publicēti nolēmumu apkopojumu grāmatās. Atlasīti tikai tādi nolēmumi, kuros ietvertās tiesas atziņas komentāru tekstā nav pārstāstītas vai citētas. Atlasot nolēmumus publicēšanai, izvērtēta nolēmumos ietverto tiesas atziņu nozīme un aktualitāte konkrētu CPL normu interpretācijā un piemērošanā. Tāpēc izdevumā ietverti ne tikai 2010.–2012.gadā, bet arī agrāk pieņemtie Senāta nolēmumi.

Tā kā galvenais kritērijs, veidojot šādu izdevumu, bija komentāros ietverto atziņu pamatojošo tiesas secinājumu nozīme un aktualitāte, kā arī ceļš un veids, kā tiesa  pie šādiem secinājumiem nonākusi, nolēmumi publicēti izvilkumu veidā. Nav publicētas tās nolēmumu daļas, kurām nav būtiskas nozīmes konkrētās CPL normas komentāros, tostarp nav norādīts arī tiesas sastāvs un personu vārdi un uzvārdi, kuras piedalījušās tiesas procesā.

Katram publicētajam nolēmuma izvilkumam pievienots virsraksts, kurš izveidots, ievērojot attiecīgās tiesas atziņas saturu, uz kuras pamata komentāru autors balstījis savu secinājumu. Izdevuma struktūra veidota, ievērojot CPL normu izkārtojumu. Nolēmumu izvilkumi publicēti kopā ar tām CPL panta komentāros ietvertajām atziņām, kuras tie pamato. CPL pantiem, pie kuriem publicētas komentāru atziņas un attiecīgie nolēmumi, norādīti tikai to nosaukumi.

Izdevumā apkopotās komentāros ietvertās atziņas ne vienmēr ir precīzi citēts komentāru teksts, bet tās atbilst komentāru autora secinājumiem un atzinumiem. Pie katras komentāru atziņas norādīts attiecīgais komentāru izdevums (I vai II daļa) un attiecīgās lappuses, kurās atrodamas konkrētās atziņas un atsauce vai norāde uz tiesas nolēmumu.

Izdevums veidots tā, lai tas būs noderīgs ne tikai Civilprocesa likuma komentāru izmantotājiem, bet jebkuram civilprocesuālo tiesību normu piemērotājam. Vienlaikus, izdevēji cer, ka šis izdevums rosinās meklēt jaunus veidus tiesas atziņu publiskošanai, lai tās būtu ērtāk izmantojamas.