Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2007.g.

Kopā € 7.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Pirkt grāmatas komplektā izdevīgāk!

Komplekts apvieno divus Augstākās tiesas Senāta nolēmumu apkopojumus:

Krājumi sagatavoti sadarbībā ar Augstākās tiesas Senātu. Piedaloties senatoriem un citiem juristiem, publicēšanai krājumos atlasīti tie nolēmumi, kuriem ir būtiska nozīme gan vienveidīgā tiesību normu interpretācijā un piemērošanā, gan tiesu prakses saskaņotības, pētniecības un attīstības veicināšanā. Tāpat ņemta vērā arī tiesā izskatīto lietu un tiesas atziņu nozīme un aktualitāte plašākam interesentu lokam – jo īpaši tiesību zinātnieku un praktizējošo juristu auditorijai.

Katram nolēmumam ir pievienota viena vai vairākas tēzes, kuras koncentrētā un vispārinātā veidā atspoguļo nolēmumā izstrādāto atzinumu par konkrētas likuma normas piemērošanu vai tulkojumu (interpretāciju).

Lai krājumi būtu ērti lietojami un interesenti varētu tajos vieglāk orientēties, krājumos ir ietverti arī vairāki rādītāji, kuri atvieglos gan konkrētu nolēmumu, gan tiesas atziņu un veiktās tiesību normu interpretācijas meklēšanu.

Augstākās tiesas Senāta nolēmumos sniegtā likumu interpretācija var tikt izmantota kā judikatūra, kas derīga vienotas Latvijas tiesu prakses veidošanā. Krājumā ievietotie nolēmumi var kalpot kā rekomendējošs tiesību normu interpretācijas paraugs citām tiesību sargājošām institūcijām, valsts un pašvaldību institūcijām, tiesību zinātņu studentiem, kā arī jebkurai citai personai viņu interesējošos jautājumos.

       1. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi 2007

Krājums sagatavots sadarbībā ar Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentu.

Krājumā ir atlasīti un sistematizēti 11 nodaļās interesantākie un svarīgākie Senāta Administratīvo lietu departamenta 2007.gada nolēmumi par aktuāliem materiālo un procesuālo tiesību normu piemērošanas jautājumiem.

       2. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2007

Krājums sagatavots sadarbībā ar Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamentu.

Šajā krājumā izlases kārtībā publicēti 2007. gadā pieņemtie Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta nolēmumi. Tie sagrupēti 15 nodaļās pa lietu kategorijām, ņemot par pamatu Civillikuma struktūru, kā arī specifisku normatīvo aktu lomu šā brīža tiesu praksē, kad sakarā ar normatīvo aktu piemērošanu tiesās tiek rosināti dažādi strīdi.