KRIMINĀLTIESĪBAS. Vispārīgā daļa. Trešais papildinātais izdevums

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Aivars Niedre

504 LPP

Izvlikums (PDF)

Kopā € 16.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Grāmatas autori ir Latvijas Universitātes mācībspēki: Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesori Dr. habil. iur. Uldis Krastiņš, Dr. iur. Valentija Liholaja un šīs katedras ilggadējs docents Dr. iur. Aivars Niedre.

Atšķirībā no diviem iepriekšējiem izdevumiem, kur Vispārīgā daļa un Sevišķā daļa bija iekļauta vienā grāmatā, šis darbs aptver tikai Krimināllikuma Vispārīgās daļas jautājumus. Krimināllikuma Sevišķās daļas jautājumi tiks aplūkoti un izdoti atsevišķā grāmatā.

Autori savā darbā analizējuši krimināltiesību vispārējos noteikumus, teorētiskās nostādnes par noziedzīga nodarījuma un kriminālsoda institūtiem un normām, kas atklāj šo divu krimināltiesību pamatinstitūtu saturu.

Grāmatas teorētiskās nostādnes tiek saistītas ar Krimināllikuma normu praktisko pielietojumu. Liela uzmanība ir veltīta noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas problēmām un to risinājuma teorētiskajam pamatojumam.

Darbā dotas norādes arī uz krimināltiesību teorijas un prakses problēmu risinājumu atšķirīgiem viedokļiem, atsaucoties uz konkrētu rakstu autoriem vai citās mācību grāmatās, monogrāfijās vai citos avotos paustajiem viedokļiem. Darbā izmantots plašs literatūras klāsts un tiesu prakses materiāli.

Grāmatu galvenokārt paredzēta augstāko mācību iestāžu juridiskās specializācijas bakalaura programmu studentiem, maģistrantiem un doktorantiem, apgūstot un paplašinot zināšanas krimināltiesību jautājumos. To var izmanto arī citi praktizējoši juristi tiesībsargājošās iestādēs strādājošie. Grāmata dos iespēju ikvienam interesentam atrast atbildi uz viņu interesējošiem krimināltiesību jautājumiem.