Krimināllikuma komentāri. I un II daļa

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja

Kopā € 54.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Grāmata „Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I–VIII2 nodaļa). Trešais papildinātais izdevums” ir turpinājums 2018.gadā izdotajai grāmatai  „Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I–VIII2 nodaļa). Otrais papildinātais izdevums”.

Tie paši autori – Latvijas Universitātes profesori tiesību zinātņu doktori Uldis Krastiņš un Valentija Liholaja – arī šajā izdevumā komentē Krimināllikuma Vispārīgās daļas tiesību normas un sniedz paskaidrojumus to piemērošanā.

Tā kā atkārtota izdevuma nepieciešamību noteikuši pēdējos gados izdarītie grozījumi Krimināllikumā, tad tieši ar tiem saistītos jautājumus arī galvenokārt aplūkojuši  autori.

Zīmīgi, ka autori komentējuši arī 2020.gada 17.decembra grozījumus Krimināllikumā, kuri vēl pašlaik nav spēkā. Tie iegūs spēku ar 2022.gada 1.janvāri. Šie grozījumi būtiski skar soda piemērošanas nepilngadīgajiem, probācijas  un citus jautājumus.

Bez tam autori papildinājuši un precizējuši arī iepriekšējā komentāru grāmatā sniegtos Vispārīgās daļas pantu komentārus.

Teorētiskā analīze uzskatāmi papildināta ar piemēriem no tiesu prakses.

Grāmata „Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa (IX–XVII nodaļa). Trešais papildinātais izdevums” ir Krimināllikuma komentāru atkārtotā izdevuma turpinājums, kas aptver Krimināllikuma Sevišķās daļas pirmo desmit nodaļu normas. Šīs Krimināllikuma nodaļas citstarp regulē kriminālatbildību par vissmagākajiem noziedzīgajiem nodarījumiem – noziegumiem pret cilvēci, kara noziegumiem un genocīdu, terorismu, noziegumiem pret valsti, pret dabas vidi, pret personas dzīvību un veselību u.c.

Tāpat kā iepriekš grāmatas autori ir LU profesori, tiesību zinātņu doktori Uldis Krastiņš un Valentija Liholaja.

Kopš grāmatas iepriekšējā izdevuma iznākšanas 2018.gadā Krimināllikums grozīts deviņas reizes. Vienlaikus grozīti arī vairāki uz blanketajām krimināltiesību normām, kas komentētas iepriekšējā izdevumā, attiecināmie tiesību akti. Grozījumi tiesību normās ietekmējušas arī Krimināllikuma normu piemērošanas praksi un krimināltiesību doktrīnas un judikatūras attīstību.

Krimināllikuma komentāru jaunais izdevums sagatavots, ņemot vērā minētās pārmaiņas krimināltiesību praksē. Savukārt vērēs pie atsevišķām Krimināllikuma normām norādīti likumdevēja iecerētie grozījumi, kurus šo komentāru sagatavošanas laikā Saeima vēl nebija pieņēmusi galīgajā lasījumā (norādes uz likumprojektu Nr.1062/Lp13 un Nr.1230/Lp13).