Satversmes tiesas spriedumi. 2007.g. un 2008.g.

Kopā € 4.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra

Komplektā iekļautās grāmatas

Apraksts

Pirkt grāmatas komplektā izdevīgāk!

Komplekts apvieno divus Satversmes tiesas spriedumu krājumus:

Latvijas Republikas Satversmes tiesa ieņem īpašu vietu valsts varas institucionālajā sistēmā. Ar tai piešķirtajām tiesībām atzīt tiesību normas (tiesību aktus) par spēkā neesošām, ja tās ir pretrunā Satversmei vai augstāka juridiska spēka normām, Satversmes tiesa iegūst likumdevēja varu un izpildvaru kontrolējošas institūcijas statusu. Tās spriedumiem ir noteikta oficiāla ietekme: saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 32.panta otro daļu Satversmes tiesas spriedumi un tajā sniegtā attiecīgās tiesību normas interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām, tiesām, amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām.

Lai gan Satversmes tiesas spriedumi šobrīd atrodami dažādās elektroniskajās datu bāzēs, tas nemazina drukātā formā izdotu krājumu nozīmi un nepieciešamību gan tiesību piemērošanā un tiesību normu jaunradē, gan tiesību zinātnes attīstībā. Pie tam šie krājumi satur papildu informāciju, kura elektroniskajā formā nav pieejama.

Krājumi sagatavoti sadarbībā ar Satversmes tiesu. Katrā krājuma izdevumā apkopoti visi attiecīgajā gadā ierosinātajās lietās pieņemtie spriedumi, kā arī tiem pievienotās Satversmes tiesas tiesnešu atsevišķās domas.

Lai krājumi būtu ērti lietojami un interesenti varētu tajos vieglāk orientēties, krājumos ir ietverti arī 4 rādītāji – Alfabētiskais jēdzienu rādītājs, Tiesību aktu rādītājs, Judikatūras un tiesu prakses rādītājs un Citu avotu rādītājs, uz kuriem spriedumos dotas atsauces.

1. Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi. 2007

Krājumā publicēti 14 spriedumi lietās, kas ierosinātas 2007.gadā, kā arī Satversmes tiesas tiesnešu atsevišķās domas lietās Nr.2007-03-01, Nr.2007-10-0102 un Nr.2007-11-03.

No 2007.gadā pieņemtajiem spriedumiem vislielāko rezonansi sabiedrībā izraisīja 2007.gada 29.novembra spriedums lietā Nr.2007-10-0102, kurā apstrīdēts Latvijas un Krievijas noslēgtais robežlīgums. Šim spriedumam ir ne tikai nozīmīga loma Latvijas un starptautisko tiesību normu un tiesību principu interpretācijā, bet tajā dokumentēti un skaidroti vairāki būtiski fakti Latvijas valsts vēsturē. Tas ir arī apjoma ziņā vislielākais spriedums Satversmes tiesas praksē.

Ar šo krājumu Satversmes tiesa aizsāk jaunu posmu savas judikatūras veidošanā. Pirmo reizi katram spriedumam ir izveidotas tēzes, kurās koncentrētā un vispārinātā veidā ietverti tiesas atzinumi tiesību normas vai tiesību principa interpretācijai un piemērošanai.

Ievērojot Satversmes tiesas spriedumu īpašo vietu Latvijas tiesību sistēmā, šīs tēzes atšķiras no citu tiesu nolēmumu tēzēm. Atšķirīgs ir gan to veidošanas princips, gan arī to apjoms un skaits katram spriedumam. Tāpēc krājumā tās ir publicētas atsevišķā Tēžu rādītājā, sprieduma tekstā norādot to tiesas atzinumu, kuram tēze ir izveidota.

3. Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi. 2008

Šajā krājumā publicēti 20 spriedumi, kas pieņemtie 2008.gadā ierosinātajās lietās, kā arī Satversmes tiesas tiesnešu atsevišķās domas lietās Nr.2008-03-03 un Nr.2008-35-01.

Turpinot 2009.gadā aizsākto praksi, visiem krājumā publicētajiem spriedumiem ir izveidotas tēzes, kurās ietverti tiesas atzinumi konkrētās tiesību normas vai tiesību principa interpretācijai un piemērošanai. Tēzes izkārtotas atsevišķā Tēžu rādītājā un sakārotas pēc tēzi pamatojošā tiesību avota. Savukārt atsauces krājumā publicēto spriedumu tekstos norāda to tiesas atzinumu, atbilstoši kuram tēze ir izveidota, un attiecīgās tēzes vietu Tēžu rādītājā.