Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Otrais izdevums

Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Anita Kovaļevska

384 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 21.90

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2021
ISBN Nr. 978-9934-508-86-8
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Monogrāfija “Administratīvās tiesības” ir mācību grāmata tiesību zinātņu studentiem un rokasgrāmata ikvienam juristam, kurā viegli uztveramā formā izklāstīti svarīgākie administratīvo tiesību temati:

  • publiski tiesisko un privāttiesisko attiecību nošķiršana, subjektīvo publisko tiesību konstatēšanas priekšnoteikumi, rīcības brīvība un novērtējuma brīvība,
  • valsts pārvaldes iekārta,
  • valsts pārvaldes darbības formas (administratīvais akts, faktiskā rīcība, iekšējs lēmums u.c.) un to savstarpējā nošķiršana,
  • valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana,
  • pašvaldības,
  • valsts dienests,
  • administratīvo sodu tiesības,
  • publisko lietu tiesības,
  • valsts pārvaldes darbības kontrole,
  • iesniegumu un informācijas atklātības regulējums.

Katra temata izklāsts papildināts ar piemēriem, tostarp judikatūru, kā arī sniegts ieteicamās literatūras saraksts padziļinātām studijām.

Grāmatas otrajā izdevumā pilnībā pārstrādāta grāmatas nodaļa par administratīvo atbildību (sakarā ar 2018. gadā pieņemto Administratīvās atbildības likumu), izdarīti papildinājumi un precizējumi nodaļās, kuru pamatā esošais tiesiskais regulējums mainījies kopš pirmā izdevuma 2016. gadā, papildināti piemēri un atsauces uz tiesu nolēmumiem, kā arī citi pilnveidojumi nolūkā veicināt izpratni par grāmatā ietvertajiem tematiem.

Grāmatas autori ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docētāji: Dr.iur. Jautrīte Briede, profesore, Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore, Dr.iur. Edvīns Danovskis, docents, Saeimas Juridiskā biroja vecākais juridiskais padomnieks, Anita Kovaļevska, lektore, Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore.

Grāmatu recenzējuši: Veronika Krūmiņa, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja, Dr.iur. Anita Rodiņa, asoc. profesore, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne un Dr.iur. Gatis Litvins, Notariāta institūta direktors.