Eiropas Savienības tiesības. I daļa Otrais pap. izd. un II daļa (Komplekts)

Autoru kolektīvs

Kopā € 44.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Komplektā apvienotas divas grāmatas:

1. „Eiropas Savienības tiesības. I daļa. Institucionālās tiesības. Otrais papildinātais izdevums”;

Šā grāmata ir otrais papildinātais izdevums tāda paša nosaukuma pirms pieciem gadiem Tiesu namu aģentūras izdotajai grāmatai.

Kā svarīgākais un darbā aplūkotais izmaiņu avots minams tā dēvētais Brexit, ko izraisīja 2016. gadā Apvienotajā Karalistē notikušais referendums par izstāšanos no Eiropas Savienības. Līdz ar to radās jauni meklējumi un sadarbības risinājumi starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti, kas atspoguļojās Eiropas Savienības tiesībās. Tas savukārt skāra arī Eiropas Savienības iestāžu uzbūvi, lēmumu pieņemšanas procesu, budžeta veidošanos un citus ar to saistītos jautājumus. Šos jautājumus tad padziļināti arī pētījuši autori savā darbā.

Viens no darba būtiskiem papildinājumiem ir arī Latvijas lomas novērtēšana Eiropas Savienībā. Te minama gan Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā, gan Latvijas kā ilggadējas Eiropas Savienības un eurozonas dalībvalsts loma, gan arī Eiropas tiesību piemērošana Latvijā radušos strīdu izskatīšanā. Kā izteicies grāmatas zinātniskais redaktors Kristofs Ševe (Cristoph Schewe), tad autori šajā darbā mēģinājuši vairāk paraudzīties no “Latvijas perspektīvas”.

Grāmata papildināta ar plašu izmantoto avotu klāstu un jēdzienu alfabētisko rādītāju.

2. “Eiropas Savienības tiesības. II daļa. Materiālās tiesības”.

Arī šo grāmatu sagatavojis autoru kolektīvs – zinoši speciālisti savā jomā Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta asociētā viesprofesora Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē Kristofa Ševes (Cristoph Schewe) zinātniskajā redakcijā. Priekšvārdu ar izvērstu skaidrojumu par Eiropas Savienības tiesībām grāmatai uzrakstījis ievērojamais tiesībzinātnieks, Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits.

Abās grāmatās izklāstīto tēmu apguve palīdzēs gan labāk izpildīt Eiropas Savienības izvirzītos noteikumus, izglītot ierēdņus šajā jomā, gan arī sniegs plašu informāciju ikvienam lasītājam Eiropas Savienības tiesību jautājumos.