Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa). Otrais papildinātais izdevums

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Diāna Hamkova

880 LPP

Izvlikums (PDF)

Kopā € 34.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Jaunā Tiesu namu aģentūras izdotā grāmata ir atkārtots un papildināts grāmatas “Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII–XXV nodaļa)“ izdevums.

Arī autori ir tie paši: Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesori Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja un docente Diāna Hamkova.

Tā kā gan Krimināllikumā, gan citos ar krimināltiesībām saistītajos likumos kopš iepriekšējās grāmatas iznākšanas notikušas būtiskas izmaiņas, aktuāls bija kļuvis jautājums par atkārtota papildināta izdevuma nākšanu klajā.  

Tagad šīs pēdējā laika izmaiņas ietvertas jaunajā komentāru grāmatā un skar vairākus Krimināllikuma pantus. Piemēram, 195.pantu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija”, 314. pantu “Noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanās un realizēšana”, no jauna Krimināllikumā iekļauto 229.1pantu “Nelikumīgas darbības ar valstij piederošām senlietām” un 307.1pantu “Krimināllietas materiālu pavairošanas un to satura izplatīšanas aizlieguma pārkāpšana”, kā arī daudzus citus atbilstoši jaunākajiem likuma grozījumiem komentētos pantus, ieskaitot pēdējos, 2019.gada 6.jūnija un 2019.gada 20.jūnija grozījumus virknē Krimināllikuma pantu.

Arī tiesu prakses analīzē autori izmantojuši jaunākos tiesu nolēmumus un teorētiskās atziņas.

Grāmatu papildina izvērsts izmantoto avotu saraksts un Krimināllikuma jēdzienu alfabētiskais rādītājs.  

Jaunā komentāru grāmata galvenokārt var ieinteresēt juristus, kuriem Krimināllikuma piemērošana ir ikdienas darbs. Taču tā būs noderīga arī ikvienam ar krimināltiesībām saistītam speciālistam un studentam.