Krimināllikuma komentāri. I, II un III daļa

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Diāna Hamkova

Kopā € 83.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I–VIII2 nodaļa). Otrais papildinātais izdevums

Tajā ilggadējie Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras docētāji tiesību zinātņu doktore profesore Valentija  Liholaja un profesors Uldis Krastiņš papildinājuši ar saviem komentāriem iepriekš izdotās tāda paša nosaukuma grāmatas saturu atbilstoši jaunākajām izmaiņām likumdošanā un tiesu praksē. Grāmatā komentēti Krimināllikuma Vispārīgās daļas panti.

Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa (IX–XVII nodaļa). Otrais papildinātais izdevums

Izdevums ir tiesību zinātņu doktores profesores Valentijas  Liholajas un profesora Ulda Krastiņa Krimināllikuma komentāru Pirmajā daļā aizsākto komentāru turpinājums, kurā komentēti Krimināllikuma Sevišķās daļas panti. Tajā papildināts un precizēts iepriekš izdotās Krimināllikuma Sevišķās daļas pantu komentāru saturs, ņemot vērā jaunākās izmaiņas,  papildinājumus, atziņas un tiesu praksi Krimināllikuma piemērošanā.

Tādā veidā, divās grāmatās aptverot visus Krimināllikuma Vispārīgās daļas un Sevišķās daļas IX–XVII nodaļas pantus, autori Krimināllikuma normas un to piemērošanu analizējuši, balstoties gan uz teorētiskām nostādnēm, gan uz bagātīgu tiesu praksi, ietverot jaunākās izmaiņas pašā Krimināllikumā un citos ar Krimināllikuma piemērošanu saistītajos tiesību aktos. Bagātīgi izmantota arī jaunākā tiesu prakse. Abās komentāru grāmatās dots arī izmantoto avotu saraksts un attiecīgie izvilkumi no likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”.

Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII–XXV nodaļa). Otrais papildinātais izdevums

Krimināllikuma komentāru Trešās daļas otrais papildinātais izdevums ir turpinājums Krimināllikuma komentāru Otrajai daļai, kas vienlaikus papildina un precizē jau iepriekš izdotās Krimināllikuma komentāru Trešās daļas tekstu atbilstoši jaunākajām izmaiņām, atziņām un nostādnēm krimināltiesībās.

Grāmatas autori, pazīstamie krimināltiesību speciālisti Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja un Diāna Hamkova šajā izdevumā tāpat kā iepriekš savos komentāros plaši izmantojuši tiesu praksi, analizējot arī pašus jaunākos tiesu nolēmumus. Grāmatas beigās atrodams plašs izmantoto avotu saraksts, likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” izvilkums.

Līdz ar iepriekš iznākušajām Krimināllikuma komentāru Pirmās un Otrās daļas grāmatām tagad ar Krimināllikuma komentāru Trešās daļas iznākšanu ir pilnībā aptverti un komentēti visi Krimināllikuma panti. Tāpēc šai, pēdējai komentāru grāmatai pievienoti arī Pielikumi, kuros ietvertas un komentētas jaunākās izmaiņas, kas skar iepriekš izdoto komentāru Pirmajā un Otrajā daļā aplūkotos Krimināllikuma pantus. Lai lasītājam būtu vieglāk orientēties visos trijos Krimināllikuma komentāru izdevumos, šajā grāmatā ievietots arī Krimināllikuma jēdzienu alfabētiskais rādītājs.