Krimināllikuma komentāri. I, II daļa

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja

Kopā € 49.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I–VIII2 nodaļa). Otrais papildinātais izdevums

Tajā ilggadējie Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras docētāji tiesību zinātņu doktore profesore Valentija  Liholaja un profesors Uldis Krastiņš papildinājuši ar saviem komentāriem iepriekš izdotās tāda paša nosaukuma grāmatas saturu atbilstoši jaunākajām izmaiņām likumdošanā un tiesu praksē. Grāmatā komentēti Krimināllikuma Vispārīgās daļas panti.

Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa (IX–XVII nodaļa). Otrais papildinātais izdevums

Izdevums ir tiesību zinātņu doktores profesores Valentijas  Liholajas un profesora Ulda Krastiņa Krimināllikuma komentāru Pirmajā daļā aizsākto komentāru turpinājums, kurā komentēti Krimināllikuma Sevišķās daļas panti. Tajā papildināts un precizēts iepriekš izdotās Krimināllikuma Sevišķās daļas pantu komentāru saturs, ņemot vērā jaunākās izmaiņas,  papildinājumus, atziņas un tiesu praksi Krimināllikuma piemērošanā.

Tādā veidā, divās grāmatās aptverot visus Krimināllikuma Vispārīgās daļas un Sevišķās daļas IX–XVII nodaļas pantus, autori Krimināllikuma normas un to piemērošanu analizējuši, balstoties gan uz teorētiskām nostādnēm, gan uz bagātīgu tiesu praksi, ietverot jaunākās izmaiņas pašā Krimināllikumā un citos ar Krimināllikuma piemērošanu saistītajos tiesību aktos. Bagātīgi izmantota arī jaunākā tiesu prakse. Abās komentāru grāmatās dots arī izmantoto avotu saraksts un attiecīgie izvilkumi no likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”.