Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa (IX-XVII nodaļa). Otrais papildinātais izdevums

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja

558 LPP

Izvlikums (PDF)

Kopā € 28.90

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Tiesu namu aģentūras izdotā grāmata Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa (IX–XVII nodaļa) ir pazīstamo un ilggadējo Krimināllikuma komentētāju Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras docētāju juridisko zinātņu doktoru Valentijas Liholajas un Ulda Krastiņa sagatavotā kārtējā komentāru grāmata.

Grāmatā komentēta Krimināllikuma IX–XVII nodaļa, tas ir,  71.–174.pants. Kopš iepriekšējā izdevuma nākšanas klajā šajās Krimināllikuma nodaļās notikušas vairākas izmaiņas. Krimināllikums arī papildināts arī ar jaunu IX-1 nodaļu, kas skar ar terorismu saistītos noziegumus. Nākusi klāt arī jauna tiesu prakse, judikatūra, teorētiskās nostādnes. Tas viss noteicis nepieciešamību autoriem būtiski papildināt savus iepriekšējos Krimināllikuma komentārus.

Lasītājs atradīs izvērstu informāciju par tādu krimināltiesību normu satura, sastāva pazīmju izpratni un piemērošanu praksē kā atbildība par noziegumiem pret cilvēci, mieru, kara noziegumiem un genocīdu; noziegumi, kas saistīti ar terorismu; noziegumi pret valsti; noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi; noziedzīgi nodarījumi pret personu, kas aptver nonāvēšanu, kaitējuma nodarīšanu veselībai, personas pamattiesību un pamatbrīvību apdraudējumu, noziedzīgus nodarījumus pret personas brīvību, godu un cieņu, noziedzīgus nodarījumus pret tikumību un dzimumnoziegumus, kā arī noziedzīgus nodarījumus pret ģimeni un nepilngadīgajiem. Tāpat grāmatā aplūkoti un ar tiesu praksi ilustrēti daudzi citi krimināltiesību jautājumi.

Līdzās aplūkotajiem jauninājumiem Latvijas krimināltiesību teorijā un praksē autori komentāros izmantojuši un analizējuši arī starptautiskos tiesību aktus.

Jaunā Krimināllikuma komentāru grāmata var būt labs palīgavots studentiem krimināltiesību apguvē, tiesnešiem, advokātiem un citiem praktizējošiem juristiem – krimināltiesību normu piemērošanā. Tāpat ikvienam interesentam tā sniegs padziļinātu ieskatu krimināltiesisko attiecību regulējumā mūsu valstī.