Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi. 2017

1088 LPP

Izvlikums (PDF)

Kopā € 59.80

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

VAS „Tiesu namu aģentūra” piedāvā jau divdesmit otro Augstākās tiesas nozīmīgāko spriedumu un lēmumu apkopojumu, kas tapis sadarbībā ar Latvijas Republikas Augstāko tiesu.

Krājumā veidošanā piedalījušies Augstākās tiesas tiesneši un Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas speciālisti.

2017.gadā Augstākajā tiesā kasācijas kārtībā izskatītas 2584 lietas. Publicēšanai krājumā atlasīti 75 nolēmumi, kuriem ir būtiska loma judikatūras attīstībā.

Katra Augstākās tiesas departamenta nolēmumi apkopoti atsevišķā krājuma daļā (ar atšķirīgu lappušu numerāciju). Katras daļas sākumā ietverts izvērsts satura rādītājs un anotācija latviešu un angļu valodā, kurā atrodams skaidrojums par to, kāpēc publicēšanai krājumā izvēlēti tieši šie nolēmumi.

Trīs no publicētajiem nolēmumiem maina iepriekšējo judikatūru (lietā Nr.SKA-172/2017, SKA-67/2017 un Nr.SKC-1023/2017). Vienam spriedumam civillietā pievienotas arī tiesnešu atsevišķās domas (lietā Nr.SPC-1/2017).

Krājumā publicētie nolēmumi ir sistematizēti. Katram nolēmumam pievienotas judikatūras tēzes. Lai vieglāk orientētos krājumā, meklējot interesējošo nolēmumu vai konkrēto judikatūras atziņu, katrai daļai atsevišķi pēc dažādiem kritērijiem izveidoti vairāki rādītāji.

Krājumā publicētie nolēmumi nav uzskatāmi par spriedumu un lēmumu norakstiem, jo tajos var būt izdarītas nelielas redakcionālas un stilistiskas izmaiņas, kas nemaina nolēmumu saturu. Tāpēc tie var atšķirties no Augstākās tiesas judikatūras datubāzē (http://at.gov.lv/lv/judikatura/) pieejamiem nolēmumiem.