Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I-VIII.2 nodaļa). Otrais papildinātais izdevums

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja

336 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 22.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Grāmatu sagatavojuši ilggadējie Latvijas Universitātes profesori, pieredzējušie krimināltiesību speciālisti, tiesību zinātņu doktori Valentija Liholaja un Uldis Krastiņš. Grāmata tapusi, autoriem rediģējot un papildinot 2015.gadā iznākušos Krimināllikuma Vispārīgās daļas komentārus.

Atkārtota papildināta Krimināllikuma komentāru izdevuma nepieciešamību noteikušas nozīmīgas izmaiņas gan pašā Krimināllikumā, gan citos ar tā piemērošanu saistītajos tiesību aktos. Grozījumi izdarīti gan ar 2016.gada 10.marta, gan 2017.gada 22.jūnija, 2017.gada 6.augusta un 2018.gada 26.aprīļa likumu. Vispārīgajā daļā iekļauta arī jauna – VIII-2 nodaļa “Mantas īpašā konfiskācija”. Šīs izmaiņas tagad ir atspoguļotas jaunā izdevuma komentāros.

Bez tam autori grāmatā analizējuši arī tiesu prakses jaunākās nostādnes. Ilustrācijai izmantoti  jaunākie Augstākās tiesas nolēmumi. 

Ņemot vērā, ka šajā laikā mainījušās arī dažādas krimināltiesību teorētiskās atziņas, darbā aplūkotas jaunākās tendences arī šajā ziņā.

Jaunie Krimināllikuma komentāri vispirms būs nepieciešami tiešajiem Krimināllikuma piemērotājiem: tiesnešiem, izmeklētājiem, advokātiem u.c. Taču noderīgi tie būs ikvienam juristam, tiesību studentam, kā arī jebkuram ieinteresētam lasītājam.