Civilprocesa likums. 21.izdevums

608 LPP

Izvlikums (PDF)

Kopā € 9.70

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Izdevumā publicētā Civilprocesa likuma redakcija sagatavota ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2017.gada 31.decembrim’.

Civilprocesa likuma (CPL) iepriekšējā redakcija (20.izdevums) tika izdota ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 31.12.2017.

Kopš tā laika pieņemti 4 likumi par grozījumu izdarīšanu CPL, tostarp CPL iekļauti jauni panti un arī jauna (30.6) nodaļa, kas regulē lietu par zaudējumu atlīdzināšanu par konkurences tiesību pārkāpumiem izskatīšanas kārtību.

2017.gada 14.decembrī pieņemtais likums par grozījumi CPL stājas spēkā 15.01.2018. Taču atsevišķi grozījumi, piemēram par valsts nodevas apmēra (34.pants) precizēšanu vai normās, kas regulē saīsinātā sprieduma sastādīšanas un pasludināšanas kārtību, stāsies spēkā 01.03.2018. Savukārt grozījumi 82. un 83.pantā, kā arī par CPL papildināšanu ar 82.1pantu stāsies spēkā 01.01.2019.

Tāpēc vairākām CPL normām šajā izdevumā ir izveidotas dubultās redakcijas! Vienlaikus, lai novērstu pārpratumus, aicinām rūpīgi iepazīties ar CPL pārejas noteikumu 131.–141.punktu!!

Šā izdevuma sagatavošanas laikā izskatīšanā Saeimā vēl bija likumprojekts 1072/Lp12 un 1092/Lp12. Tajos paredzētie grozījumi šajā CPL publikācijā norādīti atsaucēs pie attiecīgajiem CPL pantiem.

Izdevuma pielikumā publicēti:

-    Normatīvo aktu saraksts, uz kuriem dotas atsauces CPL,

-    Ministru kabineta noteikumu saraksts, kuri izdoti saskaņā ar CPL normām,

-    visu Satversmes tiesas spriedumu uzskaitījums, kuros vērtētas CPL normas,

-    Valdības noteikto minimālo mēnešalgu apmērs (laikā no 01.04.1991.),

kā arī Civilprocesa likuma pantu rādītājs.