Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā

Autoru kolektīvs

471 LPP

Izvlikums (PDF)

Kopā € 19.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Latvijas valsts nepārtrauktība (kontinuitāte) ir viens no bieži lietotiem jēdzieniem, kura saturs nereti ir dažādi interpretēts un saprasts. Pirmo reizi lasītājiem piedāvāta plaša kompleksa pētījuma rezultātā tapusi monogrāfija par valstu nepārtrauktības juridiskajiem aspektiem un to izpausmi Latvijas un pārējo Baltijas valstu vēsturē un mūsdienās. Grāmatas 12 autori ir pazīstami Latvijas juristi un vēsturnieki.

Monogrāfija apskata starptautiskajās tiesībās un valsts tiesībās pazīstamo nepārtrauktības doktrīnu un pamato tās piemērojamību Baltijas valstu vēstures kontekstā. Autori analizē vēstures faktus un liecības, kas pierāda 1918. gadā dibinātās Latvijas valsts juridisko turpinātību un nepārtrauktību arī padomju un nacistiskās okupācijas apstākļos, kā arī pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas. Autori secina, ka šie jautājumi nav tikai teorētiski, bet tiem joprojām ir praktiska nozīme Latvijas starptautiskajās attiecībās.

Monogrāfija sagatavota un publicēta fundamentālo un lietišķo pētījumu sadarbības projekta Nr.653/2014 "Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas pieredze, mācības un starptautiskā nozīme (vēsturiskie, politiskie un tiesiskie aspekti)" ietvaros Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stra­tēģisko pētījumu centrā. Zinātniskais vadītājs profesors Dr. habil. sc. pol, Dr. iur. Tālavs Jundzis, apakšprojektu vadītāji Dr. iur. Jānis Lazdiņš un Dr. hist. Ainārs Lerhis.

Konsultanti: Dr. hist. Daina Bleiere, Dr. habil. hist. Inesis Feldmanis, Mg. iur. Māris Lejnieks, Dr. iur. Sanita Osipova, Dr. iur. Anita Rodiņa un Viktors Šadinovs

Recenzenti: Dr. hist. Andrejs Plakans (ASV) un Dr. iur. Aivars Endziņš (Latvija)

Izdevumu publicēšanai ieteikusi LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centra Zinātniskā padome