Uzdevumu krājums valsts un tiesību pamatos

Sandra Falka, Nikolajs Ozoliņš

112 LPP

Izvlikums (PDF)

Kopā € 7.30

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Biznesa augstskola Turība
Izdošanas gads 2017
ISBN Nr. 978-9934-543-14-2
Iesējums Mīkstie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Mācību līdzekli “Uzdevumu krājums valsts un tiesību pamatos” paredzēts izmantot dažādu
vispārējās un profesionālās izglītības mācību priekšmetu, piemēram, sociālās zinības, ētika, politika un
tiesības, Latvijas un pasaules vēsture, kā arī klases stundu satura apguvei.

Uzdevumi veidoti, lai kompleksi apgūtu valsts jēdzienu un valsts pazīmes, kā arī tās saikni ar tiesībām.
Katrā nodaļā pirms uzdevumiem ir ievietots neliels teorijas apraksts. Lai iegūtu vairāk informācijas
par tiesību jautājumiem, ieteicams izmantot grāmatu “Latvijas tiesību sistēma” (Autoru kol. (2017). Rīga:
Biznesa augstskola Turība, 442 lpp.).

Krājumā ir ietverti uzdevumi, kas aptver vairākas tiesību nozares, gan tādi, kas ietver sevī tikai
vienu no tām.

Uzdevumu analīzē ir ieteicams izmantot Latvijas Republikas tiesību aktus, piemēram, Satversme,
Civillikums, Administratīvā procesa likums, likums Par pašvaldībām un citus.
Skolēnu aktīvai iesaistei un līdzdalībai krājuma saturā tika iekļauti dažādi uzdevumu veidi, piemēram,
mākslas darbu analīze, krustvārdu mīklas, vairāku atbilžu izvēles testi, tiesas procesa izspēles,
diskusijas, informācijas meklēšana, praktisko situāciju (kāzusu) analīze un risināšana, uzdevumi kritiskās
domāšanas attīstīšanai, lēmumu pieņemšanas stratēģijas u.tml.

Mācību procesā skolotājam paredzēts iekļaut darbības, kas ļauj skolēniem daudzpusīgi apgūt informāciju
par norisēm apkārtējā sabiedrībā, reālām situācijām, ļauj pielietot savas zināšanas, prasmes,
pētnieciskās iemaņas un uzskatu daudzveidību. Katrs skolotājs, plānojot darbu konkrētai klasei, var
mainīt apguvei paredzēto laiku, izvēlēties tādas mācību metodes, kas sekmē skolēnu izpratni par tēmu.
Tāpat skolotājs pats vai kopā ar skolēniem izvēlas tās idejas apspriešanai un darbībai, kuras ir vispiemērotākās
konkrētajai klasei.

Praktiskie uzdevumi ir papildināmi vai pārveidojami atbilstoši konkrētai situācijai. Šie uzdevumi
ir veidoti tā, lai veicinātu jauniešus patstāvīgi meklēt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar tiesībām,
gan diskusijās, gan izmantojot mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.