Separate opinions at the European Court of Human Rights

Ineta Ziemele

335 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 20.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Šī ir pirmā grāmata Rīgas Juridiskās augstskolas jaunajā starpdisciplinārās pētniecības sērijā, kuru sagatavojusi bijusī Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese – pašreizējā Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētāja, Rīgas Juridiskās augstskolas profesore Ineta Ziemele.

Grāmatā apkopotas visas svarīgākās I.Ziemeles atsevišķās domas, kas tapušas gan atsevišķi, gan kopā ar citiem ECT tiesnešiem lietās, kuru izskatīšanā viņa ir piedalījusies laikā no 2005.–2014.gadam. Tās sistematizētas 8 nodaļās:

  1. Problēmas ar pieteikumu pieņemšanas izskatīšanai kritērijiem un Konvencijas tvērumu, lietu izslēgšanu no izskatāmo lietu saraksta (Problems of admissibility criteria and the scope of the Convention, strike out)
  2. ECT un starpvalstu strīdi (ECHR and inter-state disputes)
  3. Konvencijas piemērošana laikā (Application of ECHR in time)
  4. Konvencijas interpretācija starptautisko tiesību gaismā (Interpretation of ECHR in light of relevant international law)
  5. Absolūtās tiesības (Absolute rights)
  6. Kvalificētās tiesības (Qualified rights)
  7. Efektīvas tiesību aizsardzības nodrošinājums un procedūras (Effective remedies and procedures)
  8. Taisnīga kompensācija (Just satisfaction)

Grāmatas sākumā dots Profesores I.Ziemeles ievadraksts par ECT tiesnešu atsevišķo domu būtību un nozīmi. Tiesnešu atsevišķo domu juridiskā nozīme nav bieži analizēts jautājums, tādēļ šāda padziļināta ievada esība no paša tiesneša puses ir grāmatas pievienotā vērtība.

Lai atvieglotu konkrētu ECT lietu būtības izpratni, kurās I.Ziemele ir izteikusi atsevišķās domas, pirms atsevišķo domu publikācijas norādīts iespējamais Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija) pārkāpums, kas minēts iesniegumā ECT un kura pamata ECT ierosinājusi konkrēto tiesvedību, ECT nolēmums, kurā šis Konvencijas pārkāpums tiek atzīts vai netiek atzīts, kā arī doktrīna, kurā analizēts gan spriedums, gan tiesneša atsevišķās domas..

Grāmatā ietverto atziņu labāku izmantošanu atvieglos tās beigās ievietotie Lietu radītājs (Table of Cases) un Jēdzienu rādītājs (Index).

Grāmata dos priekšstatu ne tikai par tiesnešu atsevišķo domu būtību un nozīmi, paužot no tiesnešu vairākuma atšķirīgu viedokli konkrētu tiesisko strīdu risināšanā, bet arī atspoguļos cilvēktiesību izpratnes dinamiku ECT nolēmumos. Tā arī palīdzēs saprast ECT darbības specifiku.

Tā kā grāmata primāri ir veidota kā mācību palīglīdzeklis Rīgas Juridiskās augstskolas studentiem, tā ir sagatavota angļu valodā. Taču tā būs noderīga ikvienam, kas ikdienā saskaras ar cilvēktiesību nodrošināšanu saistītu jautājumu risināšanu gan nacionālajā līmenī, gan ECT.

Atkarībā no finansiālām iespējām un interesentu atsaucības grāmata tiks izdota arī latviešu valodā.