Civilprocesa likuma komentāri. I, II un III daļa

Autoru kolektīvs

Kopā € 131.90

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Civilprocesa likuma komentāru komplektā apvienotas trīs Tiesu namu aģentūras izdotās grāmatas:

1. “Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1.–28.nodaļa). Otrais papildinātais izdevums”. Tā aptver Civilprocesa likuma, kā arī prasības tiesvedības vispārīgos noteikumus. Līdz ar to grāmatā ietvertas ne vien civilprocesa, bet arī citu tiesību nozaru apguvei noderīgas atziņas.

Pieredzējušu autoru kolektīvs kopā ar trim jaunajiem zinātniekiem veicis arī plašu tiesu prakses izpēti, ilustrējot to ar attiecīgiem tiesu nolēmumiem;

2. “Civilprocesa likuma komentāri. II daļa (29.–60.1 nodaļa)”.Tajā komentēta atsevišķu kategoriju lietu izskatīšana gan prasības tiesvedības, gan sevišķās tiesāšanas kārtībā, saistību izpildīšana tiesas ceļā un tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšana apelācijas un kasācijas kārtībā.

Plašs komentētāju loks, kuri, ievērojot aplūkoto jautājumu aktualitāti un nozīmi, devuši nozīmīgu ieguldījumu tiesu prakses analīzē, civilprocesā piemērojamo tiesību normu satura skaidrošanā un civilprocesa zinātnes attīstībā;

3. “Civilprocesa likuma komentāri. III daļa (61.–86.nodaļa)” ir trešā komplektā iekļautā grāmata. Tā aptver Civilprocesa likuma pēdējās daļas: D daļu "Šķīrējtiesa" (61.–66.nodaļa), E daļu "Tiesas spriedumu izpilde" (67.–76.nodaļa) un F daļu "Starptautiskais civilprocess" (77.–86.nodaļa).

Svarīgi, ka visi šīs grāmatas komentāru autori savā ikdienas darbā ir tieši saistīti ar komentējamo normu piemērošanas praksi.

Visu triju komplektā apvienoto grāmatu zinātniskais redaktors ir prof., Dr.habil.iur., LZA akadēmiķis Kalvis Torgāns, juridiskā redaktore – Mg.iur. Signe Terihova.

Tā kā tik apjomīgs un visaptverošs Civilprocesa likuma komentāru izdevums tuvākajā nākotnē nav sagaidāms, ir lietderīgi un izdevīgi iegūt savā īpašumā visu triju grāmatu komplektu kopumā. Tas palīdzēs ikdienas darbā gan civilprocesuālo tiesību piemērotājiem, gan arī būs noderīgs zinātniskās pētniecības darbā.