Administratīvās tiesības. Mācību grāmata

Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Anita Kovaļevska

352 LPP

Izvilkums (PDF)

Kopā € 10.50

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Pamatinformācija

Izdevējs Tiesu namu aģentūra
Izdošanas gads 2016
ISBN Nr. 978-9934-508-39-4
Iesējums Cietie vāki

Līdzīgas grāmatas

Apraksts

Ir iespēja iegādāties grāmatu lētāk.
Tā kā  ir iznācis grāmatas "Administratīvās tiesības. Mācību grāmata" otrais izdevums, tagad pēdējos iepriekšējā Administratīvo tiesību izdevuma eksemplārus iespējams iegādāties par pazeminātu cenu.
Arī šis izdevums ir vēl pilnībā izmantojams administratīvo tiesību apgūšanas procesā, jo tāpat aplūko galvenos un būtiskākos administratīvo tiesību jautājumus. Arī teksta autori un recenzenti abiem izdevumiem ir vieni un tie paši.

Monogrāfija “Administratīvās tiesības” ir mācību grāmata tiesību zinātņu studentiem un rokasgrāmata ikvienam juristam, kurā viegli uztveramā formā izklāstīti svarīgākie administratīvo tiesību temati:

  • publiski tiesisko un privāttiesisko attiecību nošķiršana, subjektīvo publisko tiesību konstatēšanas priekšnoteikumi, rīcības brīvība un novērtējuma brīvība,
  • valsts pārvaldes iekārta,
  • valsts pārvaldes darbības formas (administratīvais akts, faktiskā rīcība, iekšējs lēmums u.c.) un to savstarpējā nošķiršana,
  • valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana,
  • pašvaldības,
  • valsts dienests,
  • administratīvo sodu tiesības,
  • publisko lietu tiesības,
  • valsts pārvaldes darbības kontrole,
  • iesniegumu un informācijas atklātības regulējums.

Katra temata izklāsts papildināts ar piemēriem, tostarp judikatūru, kā arī sniegts ieteicamās literatūras saraksts padziļinātām studijām.

Grāmatas autori ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docētāji: Dr.iur. Jautrīte Briede, profesore, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese, Dr.iur. Edvīns Danovskis, docents, Saeimas Juridiskā biroja vecākais juridiskais padomnieks, Anita Kovaļevska, lektore, Administratīvās apgabaltiesas tiesnese.

Grāmatu recenzējuši Veronika Krūmiņa, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja, Dr.iur. Anita Rodiņa, asoc.profesore, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne un Dr.iur. Gatis Litvins, Notariāta institūta direktors.