Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII – XXV nodaļa)

Valentija Liholaja, Uldis Krastiņš, Diāna Hamkova

848 LPP

Izvlikums (PDF)

Kopā € 26.00

Ar PVN

Noformē pasūtījumu uzreiz

Apraksts

Iznākusi Krimināllikuma komentāru trešā, pēdējā grāmata: “Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII–XXV nodaļa). U.Krastiņš, V.Liholaja, D.Hamkova – Rīga: Tiesu namu aģentūra”. Salīdzinot ar divām iepriekš iznākušajām Krimināllikuma komentāru grāmatām (pirmā aptver I–VIII1  nodaļas, otrā – IX–XVII nodaļas komentārus), šī grāmata ir apjomīgāka. Tajā iepriekšējo grāmatu komentāru pieredzējušie autori, Latvijas Universitātes profesori Uldis Krastiņš un Valentija Liholaja tagad arī kopā ar docenti Diānu Hamkovu komentējuši Krimināllikuma XVIII–XXV nodaļu. 

Tā kā autori savus  komentārus balstījuši uz Latvijas un starptautiskajiem tiesību aktiem, kā arī uz tiesu prakses atziņām, tad grāmatā atrodams apjomīgs izmantoto avotu saraksts.

Tāpat kā iepriekšējās Krimināllikuma komentāru grāmatās arī šajā ievietots likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” izvilkums, kuram pievienots 2.pielikums. Pārskatam dots arī Latvijas Republikas Valdības noteikto minimālo mēnešalgu apmērs.

Vērtīgs pienesums grāmatas saturam ir pieredzējušās rādītāju veidotājas tiesību zinātņu maģistres Signes Terihovas sagatavotais Krimināllikuma jēdzienu alfabētiskais  rādītājs.

Tā kā krimināltiesības nemitīgi attīstās un tiek pilnveidotas ar grozījumiem Krimināllikumā, tad šajā, pēdējā no trim komentāru grāmatām ievietots pielikums, kurā atspoguļotas izmaiņas Krimināllikumā, kas notikušas kopš pirmās un otrās komentāru grāmatas iznākšanas. Būtiskākās izmaiņas skar X nodaļas “Noziegumi pret valsti” pantus. Grozītos un no jauna ieviestos pantus komentējuši autori V.Liholaja un U.Krastiņš.

Daudz informācijas un atziņu jaunajā grāmatā atradīs ne tikai praktizējoši juristi, bet arī jurisprudences studenti un citu nozaru speciālisti, kā arī jebkurš lasītājs, kam saskare ar krimināltiesībām vai vienkārši interese par tām.